Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 14 april 1906

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 14 april 1906

Anmärkning

Protokoll, fördt vid
Kommunalnämndens i
Klosters socken samman-
träde i Sockenstugan den
14 April 1906.

Närvarande undertecknad ordf. samt.
ledamöterna Aug. Pettersson, Herm.
Vännerdahl, O. A. Neuman, Aug. Karlsson
Alb. Jansson, Arv. Olsson, Axel Anders-
son och C. G. Sundkvist.

§1.
Till justeringsmän för dagens protokoll
valdes Aug. Karlsson och O. A. Neuman.

§2.
Meddelades, att änk. Ida Charlotta Lund-
gren boende vid Rosenhäll, hvilken för
sig och sina två minderåriga barn erhål-
ler understöd af 12 kr. i mån, hvilket åter-
betalas af Helgesta kommun, från och
med den 1 April erhåller 6 kr. i mån. på
den grund, att hon endast har ett barn
hemma, och på tillfrågan af Ordf. om hon ej
kunde reda sig på 6 kr. i mån. svarade hon. att
detta möjligen kunde gå för sig.

§3.
Uppdrogs åt Ordf., att hos Stockholms
fattigvårdsnämnd göra förfrågan om huru
stort understöd tilldelats Typografen Johan
Edvard Petterssons hustru Alma Paulina
samt barn Seth Edvard, och, om skäl före-
finnes, snarast möjligt föranstalta om fa-
miljens intagande å Bahlsta fattiggård.

§4.
Föredrogs Kung Karls fattigvårdsstyrelses
gjorda framställning om åläggande för Klos-
ters kommun att ersätta dem lämnadt under-
stöd af 12 kr. till arbetaren Anders Gustaf
Jonssons minderåriga dotter, Hulda Maria.
Som skäl för sin ansökan framhöll sökan-
destyrelsen, att barnets fader, hvilken synes
äga hemortsrätt härstädes, var sjuk och oförmögen
att själf försörja sitt barn, men som hans sjuklighet
och oförmåga ej var styrkt och det dessutom blifvit
oss kändt att han innehar tjänst vid Jäders präst-
gård och till följd däraf troligen äger förmåga att för-
sörja barnet, så beslöt Nämnden att bestrida krafvet.

§5.
Föredrogs Eskilstuna stads framställning om åläg-
gande för Klosters socken att ersätta dem lämnadt
understöd af 8 kr. till minderåriga Hilma Vikto-
ria Åström. Som stöd för sitt yrkande framhöll
sökandestyrelsen, att barnets moder, pigan Anna
Bernhardina Åström, hvilken varit intagen
å Bahlsta fattiggård, men utskrefs därifrån den
1 April 1903, fortfarande måste anses äga hem-
ortsrätt härstädes på den grund, att hon den 23
Dec. 1905 å Allm. Barnbördshuset i Stockholm
förlöstes med ett barn och därigenom erhållit
nytt understöd. Den 3 Jan. i år måste Stockholms
stad intaga henne å sjukanstalt och sökte Eskils-
tuna stad för kostnaden emedan hon syntes äga
hemortsrätt därstädes, och som det ej är bevisadt,
att hon åtnjutit understöd sedan hon flyttade
från Bahlsta, förrän i år, så ansåg Nämnden,
att såväl modern som barnet äger hemortsrätt i
Eskilstuna och beslöts att krafvet skulle bestridas.

§6.
Ledamoten Aug. Pettersson anmälde, att han måst ut-
anordna ett par kängor till Oskar Lundkvist från
Löfhagen, emedan han ej kunde bevista skolan och
beslöt Nämnden att medlen därtill skulle tagas ur
hundskattekassan.

§7
Ledamöterna C. A. Olsson, Hugelsta och
Hilmer Engström hade uteblifvit från
sammanträdet utan att anmäla förhinder
och dömdes de att böta hvardera 2 kr. till
kommunens kassa.

Som ofvan.
/A, Ahlborg,/

Justeradt:
/L; A; Carlsson./
/Olof Neuman/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 14 april 1906,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105719.

Personrelationer