Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 13 november 1897

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 13 november 1897

Anmärkning

Protokoll fördt vid Kommunal-
nämdens i Kloster socken samman-
träde i Sockenstugan den 13 Nov. 1897.

§1.
Ordföranden var med godkändt förfall hindrad
att leda sammanträdets förhandlingar.

§2.
Som det kommit till nämdens kännedom,
att den hos statdrängen E, J, Törnblom ut-
ackorderade gossen, Axel Georg Molander, ej
skötes såsom sig bör, uppdrogs åt ledamoten
Herr Zackrisson i Skensta, att ofördröjligen
anskaffa bemälde gosse annan och lämplig vård.

§3.
Nämden godkände gjord utbetalning
af Tio Kr. till Maria Christina Rosenberg-
Andersson från Toresund socken och beslöts,
att af vederbörande Kommun, utsöka detta
belopp, jemte de öfriga utgifter, som enl.
1:sta § af Kongl Förordningen, oundgängligen
erfordras till dess hon kan sig sjelf försörja,
eller försörjningen af Toresunds socken öfvertages.

§4,
Föredrogs det af Kommunalstämman remitte-
rade ärendet att till blifvande stämma afgifva för-
slag angående barnhemmet, ärendet förklarades hvilande
för infordrande af de handlingar som kunna finnas,
hvilket uppdrogs åt ledamoten Ahlborg.

§5.
Att justera protokollet utsågos A, Andersson o E, Hagberg

Som ofvan /Joh, Engström/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 13 november 1897,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105714.

Personrelationer