Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 13 oktober 1864

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 13 oktober 1864

Anmärkning

Protocoll, fördt hos Kommu-
nal Nämnden i Kloster Socken
den 13 October 1864.

Uprättades Utgifts- och inkomstförslag för
år 1865 till bestämmandet af Kommunal-
utskylderne inom Kloster Socken för inneva-
rande år sålunda:

1:o Utgifter:
Till Fattigvården omkring - 600:-
Till ny Kyrkobyggnad - 35,-
Till Kyrkvaktarelön - 23:-
Till Orgeltramparelön - 17:-
Till Sockenstugubyggnaden - 315: 390:-
Till Skrifvarebiträde - 50:-
Till Oförutsedda behof - 50:-
Till Fjerdingsmanslön - 60: 160:-
Rmt Rd [Riksmynt Riksdaler] 1150:-

2:o Inkomster:
Uttaxering: Personlig afgift efter 50 öre för mans och
25 öre för quinnsperson, - 236:-
Uttaxering: för Statdrängar à 1 Rd, för handtverkare,
inhysesmän och backstugusittare à 2 Rd samt
för jordtorpare à 50 öre - 170:-
Uttaxering: 1400 fyrkar af Klosterström à 1 öre - 14:-
Uttaxering: 8300 fyrkar af öfriga församlingsboar à 2 öre - 166:- 586:-
Uttaxering: 9700 fyrkar till öfrige behof à 4 öre - 388:-
till användning af befintlige medel föreslås - 176:-
Rmt Rd 1150:-

(å Handtverkare som betala 2 Rd före-
kommer ej fyrkdebitering.)

I ofvanstående förslag är julkosten till de fattiga inberäknad.

/J: A: Gyllenspetz/

Samma dag uppläst och justerat-
/L, P, Åkerman/
/Carl Carlsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 13 oktober 1864,” Eskilstuna kommun, hämtad 29 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105715.

Personrelationer