Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 13 maj 1893

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 13 maj 1893

Anmärkning

Protokoll hållet vid kommu-
nalnämdens i Kloster Socken
sammanträde i Sockenstugan
den 13 Maj 1893.

Närvarande undertecknad ordförande
samt Herrar ledamöter Anders Larsson
Grönsta. Anders Eriksson, O. Eriksson,
Nils Jansson, E.G. Engström, Gustaf An-
dersson, P. Larsson suppleanterna Carl
Eriksson, Svista och E.W. Eriksson
Stjernholm.

§1.
Som egarne Aug. Sund. Sundbyberg. Enkan
Anna Lovisa Mellström Haga, Clas Aug.
Claesson Tunaberg, E.G. Engström Gustafs-
lund, och C.A. Larsson Kumla
icke vidtagit några åtgärder för att
undanrödja de i sanitärt hänseende
vådliga följder, som kunna uppstå
derigenom att de begagnade aflopps
ledningarna från tomterna sakna
nödigt affall, hvarigenom stinkan
de orenlighet stagnerar ej långt
från bostäderna, beslöt nämden med stöd af 30§ Hel-
sovårdstadgan
förbjuda egarne af ofvannämde lägen-
heter att vid vite af 20 Kronor
för hvar och en af dem, genast efter delfåendet af detta beslut
upphöra att begagna nuvarande aflopps-
ledning, samt att sednast till den
1 Juni hafva förskaffat sig full-
ständigt aflopp från Sina gårdar, allt
vid äfventyr att eljest blifva ålagda
att uppsamla och låta bort
föra den flytande orenligheten
liksom sker med den fasta.

§2
Som ledamoten Olof Andersson Rök-
sta från sammanträdet uteblifvit utan
att suppleant tillstädeskommit fälldes
han att till Kommunens Kassa böta
2 Kronor.

§3.
Att justera dagens protokoll utsågos
Herrar Anders Larsson Grönsta och
Anders Eriksson Qvinnersta.

Som ofvan.

/Aug, Olsson/

Justeradt

/Anders Larsson/
/Anders Eriksson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 13 maj 1893,” Eskilstuna kommun, hämtad 30 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105709.

Personrelationer