Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 13 maj 1882

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 13 maj 1882

Anmärkning

Protokoll, hållet vid Kommunal Nämn-
dens i Kloster Socken sammanträde i
Sockenstugan den 13 Maj 1882.

Närvarande: Undertecknad Ordförande samt
Herrar Baron A. Leijonhufvud å Hvilsta
O. Olsson i Skiftinge
J. Ersson i Sahl
C. Olsson i Glömsta,
Carl Carlsson i Röksta
Per Olsson i Gärtre,
G. Abrahamsson å Hugelsta och
Lars Olsson i Ånsöga.

{§1.}
Nämnden hade denna dag sammanträde för att afgifva in-
fordradt yttrande öfver en af C. Trosander till Konungens
Befallningshafvande stäld ansökning derom, att hon, som
erhållit tillstånd att under innevarande års sommarmå-
nader idka värdshusrörelse med utskänkning af Sprit-
drycker vid Djurgården måtte tillåtas idka sådan ut-
skänkning jemväl Sön - och Helgedagar och godkände
Nämnden ett ingifvet förslag till yttrande i ämnet, så
lydande:

"Till K B:de i Södermanlands län.

Med anledning deraf, att K B:de genom remiss den 24 sistlid-
ne April infordrat Kommunal Nämndens yttrande öfver
en af Källareförestånderskan, Mamsell E. Rosander, gjord
ansökning derom, att hon, som erhållit vederbörligt till
stånd att under innevarande års sommarmånader idka
värdshusrörelse med utskänkning af Spritdrycker vid
värdshuset Djurgården i Kloster Socken, måtte tillåtas id-
ka sådan utskänkning jemväl under Sön - och Helge-
dagar, får K N:de. anföra:

Då Nämnden under sistlidne Mars månad beslöt
afgifva yttrande med tillstyrkan om bifall till Stadsfull
mäktiges i E:a, gjorda ansökning om tillstånd för före-
nämnda C. Rosander att under innevarande års sommarmå
nader idka värdshusrörelse med utskänkning af Sprit
drycker vid ifrågavarande värdshus, skedde detta under
antagande, att utskänkningen skulle bedrifvas jemväl
Sön - och Helgedagar och några omständigheter hafva
sedan dess ej förekommit, som kunna föranleda
nämnden åstunda inskränkning i den då efter nämn
dens förmenande afsedda tid för rörelsens bedrif-
vande. Om öfverhufvud ett förlustelseställe af den
beskaffenhet, som här är i fråga, kan anses ega berätti-
gande, synes det nämnden, att under Sön - och Helge-dagar,
då den hufvudsakliga delen av Eskilstuna Stads befolk-
ning, för hvilken Djurgården är afsedd, är hänvisad
till utflykter i Stadens omgifningar, de vanliga med-
len till måttlig njutning och vederqvickelse icke
böra vara densamma förvägrade. Men då denna plats
är uteslutande afsedd för Eskilstuna Stads invånare
och af Staden disponeras, samt E:a Stadsfullmägtige
gjort ansökning om tillstånd till värdshusrörelses
bedrifvande derstädes, så synes det nämnden både
billigt ock (rättvist, att vederbörande myndighet i Eskils-
tuna Stad åtager sig eller ålägges vidmagthålla ord-
ningen derstädes, hvilket i anseende till närbelägen-
heten till Staden bör utan svårighet kunna ske.
Om åtgärder för ordningens behöriga upprätthållan-
de vidtagas, får nämnden på förut anförda skäl för-
klara sig ej hafva något att erinra mot bifall
till ansökningen i fråga."

{§2}
Herrar Baron A. Leijonhufvud och O.
Olsson i Skiftinge utsågos att justera detta
protokoll.

Som ofvan,

/L;P; Åkerman/

Justeradt
/Ax; K:son Leijonhufvud/
/O. Olsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 13 maj 1882,” Eskilstuna kommun, hämtad 17 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105708.

Personrelationer