Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 13 december 1902

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 13 december 1902

Anmärkning

Protokoll hållet vid Kom-
munalnämdens i Kloster
socken sammanträde i
sockenstugan den 13 Dec 1902

Närvarande undertecknad ordf samt leda-
möterna Joh Engström, A. Pettersson,
Aug Carlsson, A. Sahlin, C. Zakrisson, Ax.
Andersson, Edv. Olsson, J. Hulterström
A. Ahlborg. och i st. för Aug. Holmgren,
suppleanten. G. Sundkvist. Röksta.

§1.
Enk. Stina Andersson. Tunaberg. beviljades
för nästk. halfår. 3 Kronor i mån.

§2.
Enk. Cristina Aspelin beviljades för nästk.
halfår 8 kronor i mån.

§3.
Enk. E. M. Lundberg. Furuhäll beviljades
för nästk. halfår Tio kronor. i mån.

§4.
Enk. Albertina Andersson. Lindesnäs bevilja-
des för nästk. halfår Tio (10) kronor
i mån.

§5.
Enk. Sofia Persson. Grönsta beviljades
för nästk. halfår Tio (10) kronor i mån.

§6.
Axel. Georg Molander född 1889 1/8. utackor-
derad hos J. E. Törnblom Smedsta Dun-
kers socken beviljades för nästk. halfår
Sju. 7 Kronor i mån.

§7.
Lars Eriksson. i E:tuna beviljades för
nästk. halfår Åtta 8 Kronor i mån.

§8.
Frida Hellström född 1892. beviljades för
nästk. halfår 8 Kronor. i mån.

§9.
A. F. Olssons enka. Rödmossen. beviljades.
för nästk. halfår. Åtta 8 kronor i mån.

§10.
I. begrafningshjelp. för A. F. Olsson
Rödmossen. beviljades Femton (15).
Kronor.

[MARG: {Bet}]

§11.
L. G. Eriksson Sofieberg. beviljades för
nästk. halfår. Tio (10) kronor. i mån.

§12.
C. E. Söderlund. Gustafsborg. beviljades för
nästk. halfår Tolf. (12) Kronor. i mån.

§13.
C. E. Holmgren. E:tuna beviljades för nästk.
halfår Tio. (10) kron. i mån.

§14.
Cristina Matilda. Andersson. Rödmossen. bevilja-
des för nästk. halfår Sex. (6) Kronor i
mån hvilket återbetalas af Kjula.
socken. der. hon eger. hemortsrätt.

§15.
Enk. Maria Lovisa Andersson. beviljades.
för nästk. halfår Tio (10). Kronor i
mån.

§16.
C. O. Olsson. Grindstugan. Hugelsta. bevilja-
des. för sin ofärdige son Fem (5).
Kronor i mån.

§17.
Enk. Elin Josefina Skog. Carlslund. 2. beviljades för
nästk. halfår Åtta 8 kronor. i mån.

§18.
Enk. Matilda. Jonsson. Lindesnäs beviljades.
för nästk. halfår. Fem. (5). Kronor. i mån.

§19.
slägg. C. Wilhelm. Bergström Annero bevil-
jades på grund af lungsjukdom Tio
10 Kronor i mån.

§20.
Enk. Lovisa Johansson fr. Helgesta. bevilja-
des. för nästk. halfår Fem. (5) Kron i mån.

§21.
Maria Wilhelmina Olsson. fr. Solberga. bevilja-
des för nästk. halfår Tre (3) Kr. i mån.

§22.
Från Skolrådets ordf. upplästes en Skrif-
velse. hvari han å skolrådets vägnar
anhöll att få af hundskattemedlen ytter-
ligare. 215 kronor. 27 öre. som åtgått
till planteringen. vid Tunafors
skola. nämden godkände att detta
skulle få utbetalas af hundskatte-
Kassan.

§23.
Genom skollärarinnan vid Grönsta. skola -
hade anhållan gjorts att få, ett par
skodon till statdr. Aug, Janssons
barn. Alfrida fr. Hagnesta emedan hon
ej kunde gå i skolan för hon ej hade -
något på fötterna. Ordf. meddelade att
han frågat Jansson om han behöf-
de någon hjelp., men hade han
då svarat; att han sjelf skulle skaf-
fa henne skodon,, då förhållandet
var sådant, kunde den gjorda an-
sökningen icke bifallas.

§24.
Föredrog. Konungens B. Hafvandes utslag
den 26 Nov. 1902. angående sökt ersättning
af. Arrendatorn Wiktor Sandberg. för
Anna Bernhardina Åström, nämden
beslöt att hos. Kong. Majts och Rikets
Kammarrätt söka ändring. i detta ut
slag. åberopande som skäl sina
förut i målet afgifna. handlingar,
hvari ansågs bevisat att hon antagit
lagstadd tjenst hos nämde Sandberg.
från hösten 1901. till hösten 1902.

§26.
Enkefru. Schütz beviljades för Greta Malm-
sten född 1892. för nästkommande år Sjuttio-
fem. (75). Kronor.

§27.
Enk. Karin Jansson från. Glömsta bevilja-
des. Fem (5). Kronor. till Jul.

[MARG: {Bet}]

§28.
Att justera dagens protokoll valdes.
Edv. Olsson. Glömsta och A. Ahlborg.
Grönsta

Som ofvan.
/Aug, Olsson/

Justeradt:
/A, Ahlborg,/
/J, E, Olsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 13 december 1902,” Eskilstuna kommun, hämtad 11 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105699.

Personrelationer