Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 13 december 1895

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 13 december 1895

Anmärkning

Protokoll hållet vid Kommu-
nalnämdens i Kloster socken
sammanträde
vid Fattiggården den 13 Dec,
1895.

Närvarande undertecknad ordförande, samt
herrar ledamöter Joh Engström, Axel
Andersson, And. Larsson, And. Eriksson. G. W.
Eriksson, P. G. Andersson, P. Larsson. P. E.
Pettersson, Wiktor Andersson och i st. f.
Aug. Eriksson i Svista suppleanten Carl
Eriksson.

§1.
Anders Persson enka beviljades 5 kronor i mån.
från 1 januari till 1 Juli nästa år, dessutom
beviljades hon fyra (4) kronor till jul.

§2.
Fredrikssons enka beviljades 2 kronor i mån
för nästkommande halfår

§3.
enkan Charlotta Pettersson Hällstugan bevilja-
des 3 Kronor 50 öre i mån för nästkommande
halfår samt skulle hon till jul erhålla fyra kronor.

§4.
enkan Fredrika Andersson Haga beviljades (5)
kronor i mån för nästkommande halfår.

§5
enkan Maria Lovisa Andersson Kumla med.
fyra minderåriga barn beviljades {Tio} (10)
kronor i mån för nästkommande halfår.

§6.
f.d. arb. And. Svensson Hagnesta Soldattorp
beviljades {4} kronor i mån för nästkommande
halfår.

§7
Björklunds barn vid Rosenhäll (A.) bevilja-
fyra (4) kronor i mån för nästkomman-
de halfår

§8.
för pigan Josefina Albertina Jonssons oäkta barn
Gerda Elisabeth beviljades i uppfostringsbi-
drag Tre (3) kronor i mån. för nästkomman-
de halfår.

§9
för flickebarnet Anna Malmsten, som är
utackorderad hos Fru Jerngren Eskilstuna
beviljades i uppfostringshjelp 5 kronor i mån
för nästkommande halfår

§10.
f.d. dräng C. M. Bohm, och hans dotter
Elin som led af fallandesot beviljades (6)
kronor i mån för nästkommande halfår
båda äro bosatta vid Grindstugan på
Hugelsta ägor

§11.
för smidesarb. Axel Gabriel Molanders
barn beslöts att fortfarande betala, för
dotter Edit Albertina utackorderad hos fru
Anna Åkvist Eskilstuna (8) kronor i mån
dotter Elsa Maria utackorderad hos fabriksarb.
C. A. Molander Eskilstuna (8) kronor i mån, och
son Axel Georg utackorderad hos statdrängen
E. J. Törnblom Smedstorp (7) kronor i mån.

§12.
för pig. Sofia Jansson oäkta barn Carl Linus
utackorderad hos statdräng L. G. Larsson
Lund Wallby socken beslöts att i uppfostring-
bidrag betala (5) kronor i mån för näst-
kommande halfår.

§13.
Erik Erssons enka från Ärsta beviljades till
jul (3) kronor.

§14.
enkan Maja Jansson från Ärna beviljades
till jul (4) kronor.

§15
Nämden beslöt att hjonen vid fattiggården
skulle erhålla litet extra förplägning i jul.

§16.
Afgående tillsyningsmannen P. Larsson Årby
blef. ånyo återvald för tvänne år. (kvar-
stående var P. G. Andersson. Måsta).

§17.
på tillfrågan om hjonen hade någon anmärk-
ning att göra mot den vid anstalten
rönta behandling eller det derstädes be-
stådda underhåll, svarades af dem att
de voro fullkomligt nöjda.

§18.
Herr P. G. Andersson Måsta hade gjort ansökan
om att få låna (4000) kronor af de medel
som influtit för jernvägsaktierna, mot sä-
kerhet af inteckning uti egendomen Måsta
N:o 1-2. samt mot borgen af Herrar E.
Andersson Fräkentorp och Gustaf Redelius
Hellby. egendomen var taxerad för
8000 kronor, samt skulle med detta lån
blifva intecknad för 15.600 Kronor. -
nämden beslöt enhälligt att bevilja
detta lån mot 5 procent årlig ränta och Sex
månaders uppsägning

§19.
Att justera detta protokoll valdes Herrar
Anders Larsson Grönsta och Anders Eriksson.
Qvinnersta.

Som ofvan.
/Aug, Olsson/

Justeradt
/Anders Eriksson/
/Anders Larsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 13 december 1895,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105698.

Personrelationer