Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 12 oktober 1901

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 12 oktober 1901

Anmärkning

Protokoll fördt vid Kommu-
nalnämdens i Kloster Socken
sammanträde i sockenstugan den
12 Oktober 1901.

Närvarande undertecknad ordf. Samt
ledamöterna. Joh. Engström, A. Sahlin
C. Zakrisson, J. Hulterström, A. Ahlborg.
Edv. Olsson, Axel Andersson. Aug,
Holmgren. A. Pettersson.

§1.
Upprättades följande förslag till utgifts och
inkomststat för Kommunen för nästkom-
mande år.

{Utgifter}.
Räntor och amoteringar.
till Jernvägslånet 926.00.
Folkskollärarnes pensionsinrättn. 1563.08
E. Eriksson. Ånsöga 500.08 2989.08

{Aflöningar.}
Fjerdingsman. 500.00.
Polisuppsyningsman. 500 00.
Helsovårdstillsyningsman. 200.00.
Tillsyningsmännerna vid fattigg. 100 00.
Uppbördsman till presterskapet. 75 00.
Löner till tjenstfolket samt Kost. 2000 00.
Legodagsverken. 150 00.
Sekreterarearvode. 500 00.
Porto och skrifmaterialer. 25 00.
Utskylder. 300 00.
Underhåll af hus o inventarier. 500 00.
Hyra för arrestlokalen vid Tunafors 100 00.
Underhåll af 40 hjon. à 40 öre 5840 00.
Underhåll Understödstagare utom fattigg 2800 00.
Hospitalafgifter. 547 00.
50 famn. ved. 450. 00.
annonsering. 100 00.
Beräknad afkortning 1500 00. 16187.00.
Transp. 19176,08.
Transp. 19176.08.
Oförutsedda behof. 2461,13.
S:ma Kronor. 21637.21.

{Inkomster.}
af Fattiggården. 3200.
Ränta å utlånta medel 1200.
Barnhemskassans räntemedel. 700.
Andel af till Kongl. Statskon-
toret influtna bränvinsminut-
handels och utskänkningsafgifter. 800.
af 42533. fyrk à 37 öre 15737.21.
S:ma Kronor. 21637.21.

§2.
Till enkan Emma Augusta Fredriksson med
fyra minderåriga barn, som nu flyttat från
Jäder till Odensalagärdet, beviljades Ett-
hundra (100) kronor om året i hyresersättning.
att betalas 25 Kronor i kvartalet, samt
beviljades hon af hundskattemedlen åt
sina barn till kläder Femton (15) kronor.
"hyran beräknas från 1 Oktober detta å."

§3.
Ordföranden meddelade att han hört efter vid
Idiotanstalten Strängnäs att få intagen
derstädes Agnes Maria född 1891 dotter till f pigan
Maria Lovisa Nyström, från Grönsta,
hvilken der var som hushållerska hos
en Ladugårdskarl. afgiften skulle blifva
50 kronor om året såvida icke flickan
fyllt 12 år, har hon det skulle afgiften
blifva 150 Kr. pr. år. samt skulle hon hafva
Klädespersedlar enl. Förteckning från anstalten
med sig, nämden uppdrog åt ordföranden
att taga flickan och modern med till
läkare, för att såka få läkarebetyg
på dem båda, för att sedan söka Wallby
Socken der modern egde hemortsrätt
att återbetala kostnaden för flickan.

§4.
Upplästes Konungens B. Hafvandes utslag.
af den 13 September d. å. angående af
Kristiania Fattigvaesen fordrad ersättning för Gips-
makaren Gustaf Oskar Norrman och
hans familj, Kloster hade blifvit ålag-
da att ersätta 86 Kronor för mannen,
men blifvit befriade att ersätta 60 Kro-
nor för Norrmans familj, nämden beslöt
att icke anföra besvär; utan godkändes
utslaget.

§5.
Nämden beslöt anföra besvär hos Kongl.
Maj:ts och Rikets Kammarrätt öfver Ko-
nungens B. Hafvandes utslag, hvari Sten-
kvista socken blifvit till stor del fri-
kända från ersättning af Ida Andersson
och hennes barns. underhåll.

§6.
Enkan Charlotta Pettersson. bosatt i Åkerfjellen
B. med 2 minderåriga barn, Maria född
den 15 Dec 1890. Nils den 29 maj. 1896. före-
trädde och begärde hjelp till hyra, näm-
den beviljade henne tillsvidare Femton
15 Kronor i Kvartalet till hyra räknadt
från den 1 Oktober, d. år. ("det upplystes att
hon hade en son, som nu i dagarna
öppnat matvaruhandel på Odensalagärdet".)

§7.
Som ledamoten Wikt Andersson från Sam-
manträdet uteblifvit; utan att suppleant
tillstädeskommit fälldes han att till
Kommunens Kassa böta 2 Kronor.

§8.
Att justera detta protokoll valdes Herrar
Joh. Engström och A. Sahlin.

Som ofvan.
/Aug, Olsson./

Justeras
/Joh. Engström/

Justerat
/A, Sahlin/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 12 oktober 1901,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105691.

Personrelationer