Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 12 september 1896

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 12 september 1896

Anmärkning

Protokoll hållet vid kommunal-
nämdens i Kloster socken
Sammanträde i Sockenstugan
den 12 September 1896.

Närvarande undertecknad ordförande, samt Herrar
ledamöter Joh. Engström, P. Larsson, G. W. Eriksson,
Axel Andersson, P. E. Pettersson. Aug. Eriksson,
Wiktor Andersson. C. Zakrisson. Suppleanten. Carl
Eriksson i st. för And. Eriksson Qvinnersta.

§1.
Jönköpings stads fattigvårdsstyrelses fordran af
Kronor 245,25. för hustrun Sofia Skånberg
och hennes dotter Anna Matilda, vård å
sjukhusafdelningen derstädes godkändes.

§2.
Genom Sysslomannen för lasarettet i Eskilstuna
hade förfrågan ånyo gjorts om kommunen
vore villig betala 55 Kronor utgörande lasa-
rettskostnad för skräddaren J. E. Lindbergs
vid Rosenhäll dotter Tekla Lindberg, emedan
det vid utmätningsförsök hos skräddaren
Lindberg visats att han saknade tillgångar
dertill, nämden afslog denna begäran, emedan
den ansåg sådana skäl icke här föreligga
att kommunen vore skyldig ikläda sig
någon ersättning.

§3.
Föredrogs en skrifvelse från Sysslomannen för
Nyköpings arbetshus, hvari han anhöll att
flickebarnet Anna Matilda Larsson född den
16 Juni 1889, och hvilken den 7 sistl. Augusti af
Konungens Befallningshafvande öfverlemnats
till arbetshuset derstädes, måtte af Klosters
Sockens fattigvårdsstyrelse emottagas, nämden
beslöt att hon skulle afhemtas, emedan hon
här egde hemortsrätt och hennes moder
allaredan vore intagen på sockens fattiggård,
det uppdrogs åt fjerdringsmannen G. W. Eriksson
Stjernholm att hemta henne, Samt öfverlem-
na henne till fattiggården och skulle kostna-
den för resan erhållas ur kom-
munalkassan.

§4.
Förre statdrängen Lars Erik Ersson och hans
hustru Sofia nu bosatta i Eskilstuna, men
med hemortsrätt i Kloster, hade i stället för
att slippa komma ut till fattiggården begärt att
få ett understöd af 6 Kronor i mån från 1 Okto-
ber innevarande år, nämden afslog denna begäran,
och blef dess beslut att om de icke kunde
reda Sig utan något kontant understöd
så skulle de den 1 instundande Oktober
uttagas till fattiggården. detta beslut skulle
meddelas fattigvårdsstyrelsens ordförande
i Eskilstuna, hvilken styrelse förut för-
skotteradt ett kvartals hyra 15 Kronor, samt
dessutom 5 Kronor i mån. från den 1 sistl.
Juni.

§5.
Enkan Emma Gustafsson från Löfhagen begärde
hjelp till hyra, nämden afslog för närvarande
hennes begäran, och uppdrogs åt distriktsledamö-
terna, att söka taga reda på hennes förhål-
landen.

§6.
Föredrogs Nyköpings stad fattigvårdsstyrelses an-
sökan om ersättning för flickan Anna
Matilda Larsson efter 50 öre om dagen till dess
hon afhemtas, nämden beslöt att krafvet skulle
godkännas.

§7.
Genom Konungens Befallningshafvandes resolution
af den 7 sistl. September affordrades fattigvårds-
styrelsen förklaring öfver Uppsala stads
fattigvårdsstyrelses ansökan om ersättning af
50 öre om dagen för oäkta sonen Gustaf Edvin
hvilken den 3 sistl. Juli intogs på Gillbergska
barnhusinrättningen derstädes, barnet föddes den 1 Juli
d. år och är o ä Son till straffången Paulina
Albertina Carlsson född i Wansö den 19 Juli
1894. om Paulina Carlssons vistelse härstädes
upplyste P. Larsson Årby att hon hösten 1894
antog tjenst hos honom och blef sedan kvar
hos honom tills i Augusti mån 1895. nämden
uppdrog åt ordföranden att uppsätta förklaringen,
Samt om något skäl kunde förefinnas bestrida
krafvet.

§8.
Ledamoten Anders Larsson Grönsta var frånvaran-
de med giltigt förfall.

§9.
Att justera dagens protokoll valdes Herrar
Joh Engström Tunafors och G. W. Eriksson Stjern-
holm.

Som ofvan.
/Aug, Olssson/

Justeradt
/Joh, Engström/
/G, W, Erikson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 12 september 1896,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105692.

Personrelationer