Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 12 oktober 1895

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 12 oktober 1895

Anmärkning

Protokoll hållet vid kommunalnäm-
dens i Kloster socken sammanträde
i sockenstugan den 12 Oktober 1895.

Närvarande undertecknad ordf. samt Herrar
ledamöter Joh, Engström, P. Larsson, Aug.
Eriksson, And. Eriksson, And. Larsson, P E.
Pettersson, Wiktor Andersson, P. G. Andersson
G. W. Eriksson och Carl Eriksson Svista i st. f.
Axel Andersson Ånsöga.

§1.
Upprättades följande Utgifts och inkomststat för
kommunen för nästkommande år.

{Utgifter}
Räntor och amoteringar
till Jernvägslånet 926.00.
till Gallénska fonden 81.16.
till Folkskollärarnes pensionsinrättning 1563,08
till E. Eriksson Ånsöga inteckning 500,00. 3070,24.

{Aflöningar}
till fjerdingsman 150.00.
till brandrotmästare 30,00.
till uppbördsman till presterskapet 75,00.
till sekreteraren 200,00.
till porto och skrifmaterialer 25.00.
presterskapets Jura Stolé 75,00.
annonsering 100.00.
löner till tjenstfolket Samt kost. 850,00.
legodagsverken 50.00.
utskylder. 270.00.
underhållskostnad å inventarier 200.00.
underhåll af 35 hjon à 37 öre pr. dag. 4725,00.
understödstagare utom fattiggården 800,00.
Hospitalafgift 730,00.
afkortningar 200.00.
brist från 1895. 800.00,
oförutsedda behof 297.01. 9577,01.
S:ma kronor. 12647 25.

{Inkomster}
af Klosterström 1017.25.
af fattiggården 3200.00.
af bränvinsmedel 450.00.
af 22800 fyrk à 35 öre pr. fyrk 7980 00
S:ma kronor. 12647.25.

§2.
Då aktierna uti Oxelösunds Flens Westmanl. Jern-
väg för närvarande stigit rätt mycket öfver
parisumman, beslöt nämden att vid ordina-
rie kommunalstämman i Oktober skulle
föredragas ärendet om kommunen nu ej
ansåge det var lämpligt att försälja sina
aktier uti nämde Jernväg.

§3.
Herr C. Aug. Larssons från Kumla vid förra
sammanträdet bordlagda skrifvelse, blef nu
föredragen, den innehöll väckt förslag om
förändring beträffande tiderna för den kommu-
nala uppbörden, nämden som ansåg förslags-
ställaren framställt talande skäl för ändring
beslöt dertill förorda bifall, på så sätt
att första uppbörden hålles i slutet af Febru-
ari och den andra i första hälften af
Augusti

§4.
Sextusen kronor som kommunen hade insatt
i Häradernas sparbank beslöts skulle utlå-
nas till landtbrukaren C. O. Olsson i Wiby,
hvilken anmält sig till erhållande af de-
samma mot mot inteckning i Qvinner-
sta N:o 2. jemte borgen - samt med
löpande fem procents ränta och sex månaders
å någondera sidan skedd uppsägning.

§5
Att justera dagens protokoll utsågos Herrar
Anders Eriksson Qvinnersta och
Anders Larsson. Grönsta

Som ofvan.
/Aug, Olsson/

Justeradt
/Anders Eriksson/
/Anders Larsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 12 oktober 1895,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105690.

Personrelationer