Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 11 juni 1904

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 11 juni 1904

Anmärkning

Protokoll hållet vid Kommunal-
nämndens i Kloster. sammanträde vid
fattiggården den 11 Juni 1904.

Närvarande undertecknad ordf. samt ledamöterna
J. H. Engström, A. Sahlin, C. Zakrisson, G.
Sundqvist, Ax. Andersson, Edv. Olsson, Aug.
Pettersson, Aug. Carlsson.

§1.
Ordföranden meddelade, att han måst utfärda
ansvarsförbindelse för verktygsarbetaren Joh.
Simeon Stenberg född 1869 18/8. från Åker-
fjellen, hvilken för sinnessjukdom enligt
läkareundersökning måst intagas på upptag-
ningsanstalten i Nyköping, för att der vår-
das tills plats kunde beredas honom på
Hospital, han hade bott i socknen i flera
år, hvadan hemortsrätten var härstädes,
nämnden godkände detta åtgörande.

§2.
Distriktsledamoten G. Sundqvist hade den
16 maj. utanordnat Femton (15) Kronor
i understöd till hustru Amalia Eriksson
från Wallsta. nämnden godkände denna
utbetalning.

§3.
Till hustru Maria Sofia Andersson, Lindesnäs
och hennes fyra minderåriga barn hade den
28 sistlidne maj, måst lemnats ett un-
derstöd af Tio kronor. emedan hon på grund
af sjukdom vore oförmögen att försörja
sig och barnen, mannen hade rymt ifrån
henne, och ingen kännedom om hans
vistelse hade kunnat erhållas, hon hade
sin hemortsrätt i Fors socken och skulle
denna församl. sökas för icke allenast
dessa nu lemnade Tio kronor, utan jem-
väl allt det, som vidare kunde kom-
ma att behöfva utgifvas enl. 1 § fattig
vårdsförordningen.

§4.
Till. enkan E. M. Lundberg Löfhagen, Som
var sjuk begärdes af distriktsledamoten
A. Sahlin ett tillfälligt understöd af Tio-
(10) kronor, nämnden beviljade detta och
utbetalades detta belopp denna dag.

§5.
Till f. statdr. Carl. Joh Andersson. född 1835
och hans hustru född 1846. från Ånsöga bevil-
jades Tio kronor i mån i understöd från
1 Juli.

§6.
På fråga om hjonen hade något att anmärka
mot föreståndaren eller förestånderskan, eller
mot den vid fattiggården erhållna kost
som bestods dem, svarade de, att de
hade ej något att anmärka, hjonen voro
alla nöjda och belåtna.

§7.
Att justera detta protokoll utsågos Herrar.
J. H. Engström och P. A. Pettersson.

Som ofvan.
/Aug, Olsson./

§8.
som ledamöterna C. A. Olsson. och A. Ahlborg.
voro frånvarande utan att suppleanter till
städeskommit fälldes de att böta Två
kronor hvardera till Kommunens Kassa.

[MARG: A. Ahlborg.
{betalt}]

Som ofvan.
/Aug, Olsson/

Justeras
/Aug. Pettersson/
/Joh, H, Engström./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 11 juni 1904,” Eskilstuna kommun, hämtad 4 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105665.

Personrelationer