Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 11 maj 1895

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 11 maj 1895

Anmärkning

Protokoll hållet vid Kommu-
nalnämdens i Kloster socken
sammanträde i sockenstugan
den 11 Maj 1895.

Närvarande undertecknad ordf. samt Herrar
ledamöter Axel Andersson, Anders Eriksson,
Wiktor Andersson, G. W. Eriksson, P. Larsson,
P. E. Pettersson, P. G. Andersson, Anders Larsson,
Sven Löfgren i st. f. Aug. Eriksson Svista
och Carl Eriksson i Svista i st. f. Joh.
Engström Tunafors

§1.
Företeddes en till C. A. Larsson, Kumla ställd
räkning på 45 kronor. utgörande 90 dagars
lasarettsvård för arb. Aug Fr. Jansson
från Kumla, Larsson hade i skrifvelse
till ordföranden anhållit att kommunen
skulle erlägga denna afgift emedan
nämde Jansson vore meddellös, då
emellertid en af nämdens ledamöter upp-
lyste att ifrågavarande Jansson nu vore
frisk och hade börjat arbeta vid Jern-
bolaget så föreslog han att icke kom-
munen skulle erlägga betalningen;
utan att den måtte utgifvas af den, som
utskrifvit ansvarssedeln, emedan Larsson
hade lättare att återfå det förskotterade
beloppet af Jansson änn hvad Kommunen
kunde få om den erlade detsamma,
vid derom framställd fråga, så blef
detta förslag nämdens gemensamma
beslut.

§2.
Nämden beslöt att till Kongl. Maj:ts och
Rikets Kammarrätt anföra besvär öfver
Konungens Bef. Hafvandes utslag af den
25 sistl April ang. fattigvårdsmål rörande
förre statdr C. O. Lindbloms hustru vid
Ånsöga soldattorp, Eskilstuna stad hade
blifvit frikända att ersätta det under-
stöd, som lemnats henne, emedan
det icke styrkts att understödet utgått
enl. 1 § gällande fattigvårdsförordning,
nu medföljde läkarebetyg för henne
ordföranden uppläste en skrifvelse till
Kammarrätten och antogs densamma
af nämden.

§3.
Till tillsyningsmän öfver Sundhetsförhål.
vid de tätast bebyggda delar
inom socknen valdes för

Bryggartorp G. W. Eriksson Stjernholm
Joh. Engström Tunafors
P. E. Pettersson Ärna.

Stensborg, Åkerfjellen, till kyrkogården
Anders Larsson Grönsta.
Aug. Eriksson. Svista
Anders Eriksson Qvinnersta.
Axel Andersson. Ånsöga.

Carlslund.
P. Larsson. Årby
P. G. Andersson. Måsta
och Wiktor Andersson. Ärsta.

§4.
Att justera dagens protokoll utsågos Herrar
Wiktor Andersson Ärsta och Axel Andersson.
Ånsöga.

Som ofvan.
/Aug Olsson./

Justeradt.
/Vikt. Andersson/
/Axel Andersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 11 maj 1895,” Eskilstuna kommun, hämtad 4 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105666.

Personrelationer