Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 11 juni 1887

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 11 juni 1887

Anmärkning

Protokoll hållet vid Kommu-
nalnämndens sammanträde
i Sockenstugan den 11 Juni 1887

Närvarande undertecknad ordförande samt
Herrar Baron A Leijonhufvud, C.O Olsson,
O Andersson, Alfr Larsson, L Olsson, JJ Jons-
son Carl Olsson och J Söderqvist.

§1.
Mönstrades församlingens äldre fattigga och
bestämdes deras underhåll för nästkommande
halfår, sålunda.

{Innom Fattighuset}
N:o 1 Förestånderskan Stina Ode för månad 8:-
2 Stina Hugg för månad 3:- 50
3 Johanna Carlsdotter för månad 3:-
4 Ströms Enka för månad 4:-
5 Anna Sofia Melin för månad 3:-
6 Stina Slag för månad 4:-
7 Briks Enka för månad 3:-
8 Sjögren för månad 3:-
9 Petter Janssons Enka för månad 3:-
10 A Andersson för månad 3:- 50
11.Hedda Jonsson för månad 3:-
12 Lindqvist för månad 3:-
13 Lenströms Enka för månad 3:-
14 Lovisa Gustafsson för månad 3:-
15 Erik Anderssons Enka för månad 3:- 50
16.Cathrina Hedström för månad 4:-
17.Johannes Larsson med Hustru för månad 5:-
18 A Perssons Enka för månad 3:-

{Utom fattighuset}
N:o 1. Enkan Nordgren för månad 3:-
2 Enkan Fredriksson Hallingelund för månad 1:50
3 Per Jonsson från Hagnesta för månad 5:-
4 Anna Lindström Torntorp för månad 4:-
5 Svensson för månad 5:-
6 Per Jansson fr Grönsta för månad 3:-
7 Edlunds Enka för månad 15:-
8. A Andersson Enka Hvilsta för månad 2:-
9. Qvicks Enka Hvilsta för månad 3:-
10 Enkan Ramberg, Löfstugan för månad 3:-
11 Döfstöme A G Andersson för månad 2:-
12 Enkan Maria Jansson fr Ärna för månad 2:-

Likaledes mönstrades församlingens fattiga
barn och bestämdes deras underhåll för
nästkommande halfår sålunda

N:o 1 Gustafssons Enka för månad 3:-
2 Mina Odes son hos Skräddaren Wretling för månad 4:-
3 Enkan Jonsdotter från Skirfall för sin dotterson för halfår 10:-
4 Soldat Krig för Aug Ode för månad 5:-
5 Skräddar Larsson för Edlunds dotter för månad 5:-
6 Amanda Larsson för sitt barn för halfår 20:-

derjemte bestämdes att för hvart och
ett af de i barnhemmet intagna barn
skall betalas fem kronor i månaden

§2
Företrädde L J Jonsson vid Årbylund
och begärde understöd till hyresbidrag i
likhet med vad han förut erhållit med
15 Kronor för halfår, men blef denna
Jonssons begäran af nämnden afslagen.

§3.
Wid sammanträdet delgaf ordföranden.
nämnden att till honom hade inkommit
resolution från Konungens Befallningshafvande
äfven Eskilstuna FattigvårdsStyrelses ansö-
kan om åläggande för Klosters FattigvårdSty-
relse att gällda hvad sökandena hade, och,
vidare kunde komma att utbetala i fattigunderstöd
till förrymde Smidesarbetaren Gustaf Reinhold Svedins
familj hvilken inflyttat till Eskilstuna Stad
från Kloster Socken hösten 1886, på grund af att fa-
miljen i fråga skulle ega hemortsrätt i Kloster, men,
efter tagen kännedom af förhållandet att Svedin-
ska familjen icke vistas i Kloster så länge att
dem der hunnit vinna hemortsrätt beslöt
nämnden att bestrida krafvet och yrka att ansök-
ningen icke måtte bifallas -

§4.
Ordföranden delgaf nämnden byggnads-
nämndens i Eskilstuna beslut, att, det uti
Socknens fattigstuga på vinden inredda bo-
ningsrummet som var försedt med eldstad
icke finge till boningsrum användas
emedan det icke hade tillräklig och laglig
höjd för sådant ändamål, nämnden beslöt
att vid denna delgifning tillvidare låta be-
ro emedan vid denna årstid eldstaden, icke
behöfde begagnas.

§5
Wid sammanträdet ville L Olsson i Ånsöga redo-
visa det i protokollet för den 2 sistlidne April omnämn
da uppdraget af den 13 Mars 1886 rörande fattigjonen
Edlunds försålda bo, boet hade enligt
Olssons uppgift lemnadt en behållning
af 115 Kronor af dessa ville Olsson
behålla för sin fodran 100 Kronor
och öfverlämna återstoden 15 Kronor.
som nämnden ansåg denna L Olsson
räkning allt för hög och obillig och
Olsson äfven till ordföranden förut
tillkännagifvit sig villig nedsätta sin fodran
till 85 Kronor, fann nämnden denna L Olsson
talan fram och tillbaka samt hans sätt
att villja redovisa ett erhållet uppdrag
icke kunna godkännas.

Som ofvan

/J,E, Olsson/

Justerat

/C,O, Olsson./
/Olof Andersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 11 juni 1887,” Eskilstuna kommun, hämtad 5 augusti 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105664.

Personrelationer