Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 11 juli 1896

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 11 juli 1896

Anmärkning

Protokoll hållet vid kommunal-
nämdens i Kloster socken
sammanträde i sockenstugan
den 11 Juli 1896.

Närvarande undertecknad ordförande, Samt
Herrar ledamöter P. Larsson, G. W. Eriksson Axel,
Andersson, Anders Eriksson, August Eriksson, P. E. Petters-
son Wiktor Andersson, Anders Larsson och
suppleanten C. Zakrisson.

§1.
Nämden beslöt att smeden C. G. Sundberg född 1822
och hans hustru Maria Sofia född 1825. från
Johannesberg å Gultbruns ägor skulle intagas
på fattiggården emedan de ej längre på egen
hand kunde reda sig sjelfva, och uppdrogs
åt Herrar Per Erik Pettersson och C. Zakrisson
att denna dag verkställa uppteckning af deras
tillhörigheter.

§2.
Upplästes Eskilstuna stads fattigvårdsstyrelses
hos Konungens Befallningshafvande gjorda
ansökan om åläggande för Kloster att ersätta
dem ett understöd af 15 kronor i kvartalet
såsom hyreshjelp från 1 Juli och 5 kronor
i månaden dessutom från den 1 Juni
åt förre statdrängen Lars Erik Ersson och
hans hustru Sofia Andersson, hvilka befunnits
sakna egna tillgångar och underhåll af
annan och båda voro af ålder, och hustrun
dessutom af allmän svaghet oförmögna att
sig försörja de hade inflyttat från Kloster till
Eskilstuna år 1888 då mannen som var född
1825 redan var i den ålder att ny hemorts-
rätt ej kunde förvärfvas, nämden beslöt eme-
dan hemortsrätten ostridigt var härstädes
att godkänna krafvet, men skulle ersätt-
ning för dem ej utbetalas längre än
till 1 Okt d. år då de skulle intagas.
på fattiggården.

§3.
Delgafs nämden Konungens Befallningshafvan-
des utslag af den 18 sistl Juni i fattigvårdsmå-
let angående ersättning till Jönköpings
stad för hustrun Sofia [Skånberg] och
hennes barn, nämden beslöt att ick deröfver
anföra klagomål.

§4.
anmäldes att hos bagaren Lundborg vid
Lindesnäs å Bryggartorps ägor befanns i högsta
grad osnyggt och för helsotillståndet skad-
ligt, derigenom att från brygghuset och sop-
låren orenlighet utströmma-
de ofvanpå marken, nämden ålade honom
vid vite af Tio kronor att inom 14 dagar
efter delgifvandet göra ny botten i svin-
huset derstädes och inom 8 dagar verställa full-
ständigt aflopp från soplåren och brygg-
huset.

§5
Ledamoten Joh Engström var frånva-
rande med giltigt förfall.

§6.
Att justera detta protokoll valdes
Herrar P. Larsson Årby och P. E. Pettersson Ärna

Som ofvan.
/Aug, Olsson/

Justeradt
/P. Larsson,/
/P. E. Pettersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 11 juli 1896,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105662.

Personrelationer