Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 11 juli 1891

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 11 juli 1891

Anmärkning

Protokoll hållet vid kommu-
nalnämdens i Kloster socken
sammanträde i sockenstugan
den 11 Juli 1891.

Närvarande undertecknad ordförande Samt
Herrar ledamöter. C.Carlsson, O.Eriksson,
J.Jonsson,P.Larsson, And.Larsson
P.Söderkvist, N.Jansson, O.Andersson,
Samt i stället för ledamöterna Friherre
Lejonhufvud på Hvilsta och G.Berglund,
Hugelsta suppleangerna,E.G.Engström
och Anders Eriksson

§1.
Hammarby sockens fattigvårdsstyrelse hade
till Konungens Befallningshafvande ingått
med skrifvelse hvaruti yrkades att Kloster
socken måtte blifva ålagd ersätta nämde
styrelse, allt hade "hittils" åt förre
pigan Johanna Charlotta Fredriksson
och hennes barn i understöd lem-
nadt,samt allt hvad de kan för henne
få vidkännas, tills de af Kloster socken
afhemtas. ordföranden hade uppsatt en
skrifvelse hvaruti dessa yrkanden be-
stredos på den grund att i detta mål
hade Konung.Befalln.Hafvande redan
fällt dom den 8 Febr.1890.öfver hvilken
Hammarby fattigvårdsstyrelse sig besvärat
den 8 mars 1890. och Kong.Maj:ts och
Rikets Kammar-Rätt fällt utslag den
27 Febr.1891.

till 8 Mars 1890 var alltså redan dömt,från
denna tid var icke styrkt att understöd
blifvit tilldeladt vid sådant behof,som
finnes angifvet uti 1§ af gällande
fattigvårdsförordning,hvadan fattigvårdsstyrelsen
bestred all ersättningsskyldighet för den tiden,
Doktor Alm hade utfärdadt betyg den 12 maj 1891.
som visade att vid denna tid Fredriksson
varit i behof af understöd enl. 1 § nyssnämnde
förordning, men som sökandena icke ens
uppgifvit än mindre styrkt hvad de då till-
deladt henne,fattigvårdsstyrelsen icke deröf-
ver kunde förklara sig;utan yrkade
att ansökningen äfven i denna del måtte
ogillas,-likaledes bestreds afhemtningen
af det skäl att om understöd henne
tilldelats detta icke kunde betraktas an-
nat än som tillfälligt nämden beslöt an
taga den upplästa skrifvelsen till förkla-
ring i målet

§2.
Delgafs Konungens Befallningshafvandes,
å Södermanlands Läns utslag,som visa-
de att härvarande fattigvårdsstyrelse blifvit
dömd att ersätta Arboga stads fattigvårdsstyrel-
se hvad de för Stefan Gillius Stefansson
utgifvet eller kan komma att utgifva,tills
dess han af fattigvårdsstyrelsen afhemtas
nämden beslöt godkänna krafvet, och upp-
drogs åt ledamoten P.Söderkvist att så
fort sig göra låter hemta honom hit

§3.
Företrädde Smidesarbetaren Anders Olof Wick-
ström från Furuhäll och begärde understöd
på grund af att han vore af kroniskt
bröstlidande oförmögen att sig och sin fa-
milj försörja,ordföranden upplyste att han
den 6 Juli måst lemna honom 5 kronor och
beviljades honom nu ytterligare 10 kronor
men,Som mannen den 1:ste April in-
flyttat till socken från Eskilstuna stad
hvarest han alltså eger hemortsrätt,
beslöts,att hos Konungens Befallnings-
hafvande göra yrkande om åläggan-
de för nämde kommun att återgälda
det lemnade understödet, Samt hvad
vidare,kan komma att honom lemnas.

§4.
Företrädde arbetskarlen F O Lifvergren
och hans hustru från Horsbrickan,
det hade till ordförandens kännedom kom-
mit att de icke skötte sina barn or-
dentligt i anledning derutaf vore de
inkallade och erhöll inför nämden varning.
Som ett barn hade måst intagas på La-
zarettet och de sjelfva icke egde några
medel för dess vårdande derstädes, beslöt
nämden att om frisäng icke kunde
erhållas legosängsafgiften skulle få
utgå ur Lazarettsfonden.

§5.
Att justera dagens protokoll utsågos
Herrar Anders Eriksson,i Qvinnersta
och J Jonsson. Qvinnersta.

Som ofvan.
/Aug,Olsson/

Justeradt:
/Anders Erikson/
/J J Jonson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 11 juli 1891,” Eskilstuna kommun, hämtad 6 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105661.

Personrelationer