Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 11 december 1896

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 11 december 1896

Anmärkning

Protokoll hållet vid kom-
munalnämdens i Kloster
socken Sammanträde i
fattiggården den 11 Dec 1896.

Närvarande undertecknad ordförande
samt Herrar ledamöter G. W. Eriksson. Joh.
Engström. W, Andersson. Aug. Eriksson, And.
Eriksson And. Larsson. Axel Andersson. P. E.
Pettersson och C. Zakrisson.

§1.
Anders Perssons enka beviljades 5 kronor i
mån. för nästkommande halfår, samt dessutom
4 kr. till Jul.

§2.
Fredrikssons enka Hallingelund. beviljades
2 Kronor. i mån för nästkommande halfår.

§3.
för aflidne Fredrika Anderssons barn Alma
född 1884. och Bertha född 1887. hos skräddar
C. F. Lindkvist Gunnaskär beviljades Tio (10) Kr.
i mån för nästkommande halfår.

§4.
enkan Maria Lovisa Andersson. Haga. Som har
fyra minderåriga barn. Carl. född 86. Anna 88.
Hilmer 90. Albin 93. beviljades. 15 Kronor i mån.
för nästkommande halfår, samt dessutom
{5} Kronor till Jul.

§5.
f.d. arb. And. Svensson. Hagnesta Soldattorp.
beviljades 4 Kronor i mån för nästkom-
mande halfår.

§6.
arb. C. E. Holmgren. hvilken enl. upplys-
ning innebodde hos någon familj i Eskil-
stuna beviljades tills vidare Fem (5) kronor
i mån.

§7.
enkan. Catrina Ersdotter från Ärsta beviljades
för nästkommande halfår En. (1) krona 50 öre
i mån. Samt dessutom till
Jul. {3} Kronor.

§8.
Lars Eriksson i gården N:o 80 i Eskilstuna
beviljade 5 Kronor i mån för nästa halfår.

§9.
Enkan Anna C. Björklund vid Ahlberga. Som
har tre minderåriga barn Gustaf född 85 Lars 87.
Axel 89. beviljades 3 kronor i mån för nästa
halfår.

§10.
för pig. Josefina Albertina Johanssons oäkta barn
Gerda Elisabeth beviljades {Tre} 3 kronor i mån
för nästa halfår.

§11.
för flickebarnet Anna Malmsten utackorde-
rad hos fru Jerngren i Eskilstuna beviljades
Fem (5) kronor i mån. för nästkommande halfår.

§12.
för Edit Molander utackorderad hos fru Åkvist
i Eskilstuna beviljades Åtta (8) kronor i mån.
och för Axel Georg Molander utackorderad hos statdr.
E. J. Törnblom Nyby Stenkvista S:n beviljades Sju
(7) kronor i mån. för nästkommande halfår.

§13.
för pig Elfrida Blomés oäkta barn Augusta Teresia
född 9/9 96 beviljades Fyra (4) kronor i mån
för nästkommande halfår.

§14.
Delgaf, Konungens Befallningshafvandes
utslag af den 18 Sistl November i fattigvårds-
mål angående straffången Paulina Albertina
Carlssons son Gustaf Edvin, hvilken vore
intagen i Gillbergska barnhusinrättningen der-
städes, och för hvilken kostnad Kloster
blifvit ålagd ersätta Uppsala stad. nämden
beslöt att icke deröfver anföra besvär.

§15.
Delgafs Konungens Befallningshafvandes ut-
slag af den 2 sistl. December hvari Kloster
socken blifvit ålagda att ersätta Eskil-
stuna stad dess kostnader för afvikne
smidesarb. Axel Gabriel Molanders minder-
åriga barn Tore Gabriel och Elsa Maria
med 8 kr. i mån för dem hvardera från den 11 nästlidne Oktober,
vidare att öfvertaga försörjningen af dessa
barn och för sådant ändamål om sökanden
ej medgifver deras kvarstannande dem oför-
dröjligen afhemta. beslöts att hos Kongl. Maj:ts
och Rikets Kammarrätt anföra besvär öfver
den delen i utslaget, som innehöll Kloster
Sockens åläggande att sjelfva öfvertaga
försörjningen, Samt om sökanden ej med-
gåfve deras kvarstannande de ofördröjli-
gen måtte afhemtas, nämden ansåg
detta vara i strid med sista innehållet i
§ 30 gällande fattigvårdförordning, ty understö-
kunde ej betraktas annat än som tillfälligt.

§16.
enkan Hedda Lundström beviljades Fem (5)
Kronor i mån för nästkommande halfår
hon var bosatt vid Wiptorp.

§17.
enkan Maja Jansson. Ärna beviljades till Jul 4
kronor.

§18.
beslöts att hjonen vid fattiggården skulle erhålla
litet extra förplägning i Jul.

§19.
Att justera detta protokoll utsågos Herrar
Joh. Engström Tunafors och P. E. Pettersson Ärna.

Som ofvan.
/Aug, Olsson/

Justeras
/Joh, Engström./
/P. E. Pettersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 11 december 1896,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105654.

Personrelationer