Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 10 september 1887

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 10 september 1887

Anmärkning

Protokoll hållet vid Kommu-
nalnämndens i Kloster Sockens
sammanträde den 10 September
1887.

Närvarande undertecknad ordförande samt
Herrar Baron A Leijonhufvud, C, O Olsson,
A Larsson, C, Wallin L Olsson, O Andersson
och O Eriksson.

§1.
Den genom Konungens Befallningshafvande
Kloster Socken tilldömda Svedinska Familjen
beviljades understöd 5 Kronor i månaden
räknadt från 1 sistlidne Augusti.

§2.
Beslöts att Edlunds Enka skall från
1:sta Oktober inflytta i Fattighuset och
erhålla 4 Kronor i månaden.

§3
Den af J M Blomqvist i Svista inlemnade
räkning för skjutsar till aflidne arbetskar-
len Erlandson skall af Kommunal-
kassan betalas, såvida icke jordegaren
der Erlandson bodde kan förmås dertill.

§4
Hos Konungens Befallningshafvande hade Eskilstuna
Fattigvårdsstyrelse sökt åläggande för Kloster Socken
att gälda sjuk och begrafningskostnad för aflidne
Fabriksarbetaren C E Brusk, nämnden beslöt att om
det visat sig efter undersökning att Brusk bott i
Kloster socken den tid som prestbeviset visar att han
der varit skrifven skall krafvet godkännas, i
motsatt fall bestridas.

§5
Nämnden beslöt att hos Kommunalstämmans ord-
förande anhålla om utlysande af stämma till
morgondagen för att höra kommunen i an-
ledning af Taxseringsnämndens i Kloster och Fors
socknars beslut att Tunafors Rakknifsfabrik
och den vid fabriken taxserade rörelsen
taxseradts i Fors socken, öfver hvilken tax-
sering nämnden anser besvär böra anföras
till Pröfningsnämnden med yrkande att tax-
seringen af fabriken och rörelsen i fråga bör
ske uti Kloster Socken.

§6.
Att justera dagens protokoll utsågs Herrar
C, O Olsson i Gredby och O Andersson i
Röksta.

Som ofvan
/J, E, Olsson./

Justerat
/C, O, Olsson,/
/Olof Andersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 10 september 1887,” Eskilstuna kommun, hämtad 14 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105646.

Personrelationer