Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 10 oktober 1903

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 10 oktober 1903

Anmärkning

Protokoll hållet vid Kommunal-
nämndens i Kloster socken samman-
träde i sockenstugan den 10 Oktober 1903.

Närvarande underteckn. samt ledamöterna
A. Ahlborg. Edv. Olsson, Ax. Andersson, Aug.
Carlsson, C. Zakrisson, A. Sahlin, J. H. Engström
A. Pettersson, C. Sundkvist.

§1.
Delgafs Konungens Befallningshafvan-
des utslag af den 2 sistl. Sept. i målet
angående af Eskilstuna stad sökt
ersättning för lemnadt understöd till
hustrun Johanna Jansson. nämden beslöt
att icke deröfver anföra besvär.

§2.
Att uppgöra förteckning å de personer,
hvilka på grund af fattigdom eller
sjukdom, böra från mantalspenningar
befrias för nästkommande år, utsågos
undertecknad samt A. Sahlin och.
C. Sundkvist.

§3.
för. Enk. Sofia Persson Grönsta beviljades Tjugu-
fem (25) Kronor i hyreshjelp från 1 November
till 1 November. 1904.

§4
Enk. Charlotta Pettersson Svista beviljades
i hyreshjelp Tio (10) Kronor
fr. 1 Nov. till 1 maj. 1904.

§5.
C. F. Carlssons hustru Fagerås företrädde
och begärde att få 2 par skodon
till tvänne af sina barn som gick
i skolan, det uppdrogs åt ordföranden
att undersöka förhållandet och om han
ansåg det vara af nöden, skulle det
få beställas kängor vid fattiggården.

§6.
Som ledamoten C. A. Olsson. från Sam-
manträdet uteblifvit. utan att suppleant
tillstädeskommit fälldes han att till
Kommunens Kassa böta 2 Kronor.

§7
Att justera detta protokoll valdes
J. H. Engström och A. Pettersson

Som ofvan.
/Aug, Olsson/

Justeras
/Aug. Pettersson/
/Joh, H, Engström/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 10 oktober 1903,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105645.

Personrelationer