Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 10 maj 1902

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 10 maj 1902

Anmärkning

Protokoll fördt vid kom-
munalnämdens i Kloster Socken
Sammanträde i sockenstugan
den 10 maj. 1902.

Närvarande underteckn ordf, Samt Herrar
ledamöter, Joh. Engström, A. Pettersson
J. Hulterström, A. Sahlin, C. Zakrisson, Aug
Holmgren, Ax. Andersson, Edv. Olsson
A. Ahlborg, Aug Carlsson.

§1.
Ordföranden meddelade att han den 19
sistl. April, måst utfärda ansvarsför-
bindelse för skräddaren Carl Axel Lun-
kvist från Dufnäs intagande på lasarettet
för ögonsjukdom, samt äfven samma
dag måst tilldela, hustr. Agnes Elisa-
bet. Lundkvist och hennes 7 minderå-
riga barn på grund af att hon af
sjukdom var oförmögen att försörja
sig och barnen, ej egde några till-
gångar, ej heller någon annan, som
författningsenl. vore skyldig om henne
draga försorg. ett understöd af Fem-
ton (15) Kronor. men som familjen
hit inflyttat från Etuna hösten 1901.
så beslöts att denna församl. skulle
lagsökas för alla kostnader

§2
Enk. Sofia Persson. Grönsta bevilja
des af hundskattekassan Fem (5) Kro-
nor till Kläder åt ett af sina barn.

§3.
Wilhelm Bergström från Annero med
hustru och ett barn företrädde och
begärde hjelp. på grund af sjukdom läka-
rebetyget utvisade att han t. f. af Kro-
nisk lungsjukdom vore i allra största
behof af att bli befriad från allt
arbete. o sköta sin hälsa under de närma-
ste 2 månaderna., han begärde Tio
Kronor i mån. nämden beviljade. detta
för Maj. och Juni mån. med 10.
Kronor för hvarje.

§4.
Skräddaren C. A. Lundkvist hustru från Duf-
näs företrädde och begärde att ånyo få
mera understöd, hon begärde att få
60 Kronor i mån. nämden beviljade
ett tillfälligt understöd för Maj af
Trettio (30) Kronor.

§5.
Soldat Hurtigs hustru från Slagsta begärde
hjelp till mat åt sina två barn, som
gick i skolan. emedan mannen ej hade
något arbete, så de voro i mycket
knappa omständigheter. nämden uppdrog
åt Edv. Olsson Glömsta att ombestyra,
så att barnen erhöllo mat; och skulle
betalningen få utgå ur Mat Polettkassan.

§6.
A. Ahlborg Grönsta företedde Köpekontraktet
på Anders Perssons hus lägeheten Asp-
lund, upprättadt den 4 Februari 1902. och
genom hvilket husen blifvit sålda
till Grönsta för Etthundratjugufem (125)
Kronor. och å hvilka blifvit till
Anders Persson afbetalt 22 Kronor. 23 öre
en Premie Obligation af år 1889 Per. 2111.
N:r 44. Öfverlemnades nu äfven af Ahl-
borg, som af Ordföranden mottogs
att förvaras bland Kommunens värde-
handlingar.

§7.
Pastor Engdal begärde att till läsflickor-
na Elna Jansson från Ömanstorp
och Edit Ek Löfhagen få 10 Kronor.
åt dem hvardera till en Svart Kläd-
ning, emedan de voro i mycket fatti-
ga omständigheter, som en del af
nämdens ledamöter Kände till att
så var förhållandet, beviljades detta
att få utgå af hundskatteKassan.

§8
Edit Molander beviljades Femton Kronor
till en Svart Klädning att utgå af hund-
skatteKassan.

§9.
Att justera dagens protokoll valdes
Herrar A. Sahlin och J. Hulterström.

Som ofvan.
/Aug, Olsson/

Justeradt
/A, Sahlin/
/J. Hulterström/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 10 maj 1902,” Eskilstuna kommun, hämtad 24 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105637.

Personrelationer