Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 10 mars 1900

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 10 mars 1900

Anmärkning

Protokoll hållet vid komu-
nalnämdens i Kloster socken
sammanträde i socken
stugan den 10 Mars 1900

Närvarande undertecknad ordf samt
Herrar ledamöter J Engström Aug Olsson
E Hagbärg C F Lindkvist C Zakrison Aug
Holmgren Axel Anderson E Olsson och A
Ahlborg

§1
C E Larson från Hedensö hvilken har hos
sig inacorderad Hulda Hällström företrädde
och upplyste att nämde Hilda Hällström vore
sjuk och i behof af Läkarevård och beslöt näm-
den med anledning deraf att de af Larson begär-
da 6 Kronor till Läkare och medisin skulle ut
betalas

§2
Nämden förordade bifall till Fru Edla
Sandberg gjorda ansökan att få idka utskänk-
ning vid sommarluststället Djurgården under
den tid som i dess ansökan begäres

§.3
Lars Gustaf Erikson från Sofieborg i Kloster
75 år gammal och hvilken varit bosatt i socknen
i 21 år företrädde med begäran om understöd
och beviljade nämden honom från 1 Aprill 5 Kronor
i månaden

§4
Ledamoten Herr J Engström föreslog att innom
socknen tillsätta en helsovårdstillsyningsman
som finge i uppdrag att öfvervaka slakterier
och korffabriker samt afva tillsyn öfver kötthandeln
och i öfvrigt utöfva tillsyn i helsovårdsärenden och
desinfesiering af bostäder, och föreslog Herr Engström
dertill nuvarande polismannen Herr Hammarin
äfven föreslogs ett belopp af 200 Kronor som
Ersättning derför och beslöt nämden lemna förord
till Herr Engströms framstötning

§.5
På framstälning af ledamoten E Hagbärg beslöt
nämden tilldela Enkan Karin Ersdotter från
Ärsta ett tillfälligt understöd af 7 Kronor

§6
Föredrogs handlingar i mål med Eskilstuna stad
hvari yrkades erättning för å Eskilstuna stads fattig-
vårdsinrättning intagne enkan Forsbärg och beslöt
nämden uppdraga åt ordföranden att i målet afgifva
förklaring samt bestrida krafvet

§7
Med anledning deraf att det blifvit komunal-
nämden bekant att vissa personer inom sock-
nen undandroge sig erläggandet af den bestämda
hundskatten beslöts derom göra anmälan till
kronobetjeningen och vid Tunafors till polisman-
nen om indrifvandet af den obetalta hundskatten
och om kostnad derigenom uppstår skulle den af
de influtna hundskattemedlen bestridas

§8
Som ledamoten Wikt Anderson från samman-
trädet uteblifvit utan att supleant tillkallats
fälldes han att till komunens kassa böta 2 Kronor

§9
Att justera detta protokoll utsågs ledamöterna
Edv Olson och A Ahlborg

Som ofvan
/C, A, Olsson/

Justeradt:
/A, Ahlborg,/
/J, E, Olsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 10 mars 1900,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105638.

Personrelationer