Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 1 augusti 1903

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 1 augusti 1903

Anmärkning

Protokoll hållet vid kom-
munalnämdens i Kloster socken
sammanträde i sockenstugan
den 1 Augusti 1903.

Närvarande undertecknad ordf, samt ledamöter-
na C. A. Olsson, Edv. Olsson, A. Sahlin.
G. Sundkvist, C. Zakrisson, A. Ahlborg, Ax.
Andersson, Aug Pettersson, L. A. Carlsson, J.
H. Engström

§1.
Föredrogs Eskilstuna fattigvårdsstyrelses hos.
Konungens Befallningshafvande gjorda
ansökan om åläggande för Kloster att
ersätta dem ett den 3 Juli lemnadt under-
stöd af Femton Kronor till hustrun
Johanna Jansson 56 år och hennes son
Joh. Albin född den 9/6 1893. jemte allt
vidare, som kunde komma att henne
tilldelas efter 1§ fattigvårdsförordningen,
enkan hade för ordföranden upplyst
att hon erhållit dessa medel, att betala för-
fallen hyra med, då således understödet
ej kunde hänföras utgifvet efter 1
§ fattigvårdsförordningen, beslöts att
bestrida krafvet, hustrun var nu
boende vid smedjevreten 3. hade bott
i Åkerfjellen B. 2. från hösten 1901. tills i
medio af Januari 1903. mannen hade rymt
vid midsommartiden.

§2.
L. G. Eriksson. Sofieberg. företrädde och be-
gärde att få sitt understöd ökadt till
femton Kr. i mån emedan han hade
svårt för att reda sig, nämden uppdrog
åt ledamöterna i 1:sta diriktet att
undersöka förhållandet.

§3.
Att justera detta protokoll utsågs.
C. Zakrisson och L. A. Carlsson.

Som ofvan.
/Aug, Olsson/

/L; A; Carlsson,/
/Carl Zachrisson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 1 augusti 1903,” Eskilstuna kommun, hämtad 23 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105617.

Personrelationer