Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 1 augusti 1900

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 1 augusti 1900

Anmärkning

Protokoll hållet vid komu-
nalnämdens i kloster socken
sammanträde i Socken-
stugan den 1 Augusti 1900

Närvarande undertecknad ordförande samt
Herrar ledamöter J Engström Aug Olsson
E Hagberg C Zakrison Aug Holmgren Wikt
Anderson Axel Anderson A Ahlborg

§.1
Föredrogs handlingar i fattigvårdsmål angående
pigan maria Anderson från Gustafsborg å
Odensalagärdet och beslöt nämden att som sökan-
destyrelsen ej styrkt att hon vid understödets erhållande
var i saknad af egna medel och vård af annan
bestrida krafvet

§.2
Handlingar i fattigvårdsmål angående ogifta
Karin Werrén från Westerås föredrogs men som
ej styrkts att hon vore i saknad af egna
och att understödet utgått i enlighet med
§1 i gällande fattigvårdsförordning beslöt näm-
den bestrida krafvet

§.3
C O Hurtig från Slagsta företrädde med
begäran att som hans hustru som vore sjuk hon
måtte intagas å församlingens fattiggård
mot det att han sjelf för hänne erlade afgiften
men blef denna hans begäran af nämden af-
slagen

§.4
På derom framstäld begäran beslöt nämden
att det understöd som utgått till Anders Persons
enka skulle från 1 Juli höjas från 5 till 10
Kronor i månaden

§5
Herr Aug Olsson i Qvinnersta upplyst att
Arbetaren Gustaf Person som eger hemortsrätt i Kloster
blifvit den 27 Juni på grund af läkarebetyg
i fattiggården intagen och godkändes denna åtgärd
af komunalnämden

§.6
Föredrogs en från helsovårdstillsyningsmannen Ham-
marin inkommen skrifvelse hvari Herr Hamarin
upplyste att gårdsegaren C A Carlsson uraktlåtit
ställa sig hälsovårdsnämdens föeskrifter till efter-
rättelse, derigenom att han trots åtskilliga till-
sägelser ej förlängt slaskröret så att det ut-
mynnar i mitten af ån, äfvensom att han ej
bortfört afskräden som blifva liggande och
sprida illaluktande stank omkring sig med
anledning deraf beslöt nämden att vid 20 Kro-
nors vite ålägga gårdsegaren C A Carlsson att
till 1 Oktober detta år hafva dessa olägenheter af-
hjelpta

§7
Ledamoten herr J Engström upplyste att han å
nämdens vägnar utfärdat ansvarssedel för erhållan-
de af lasarettsvård åt arbetaren Gustaf Johanson
från Löfhagen och som det upplystes att nämde
Johanson hade hemortsrätt i Kloster godkändes
denna Herr Engströms åtgärd och beslöts att kost-
naden skulle utgå ur lasarettsfonden

§.8
Nämden beslöt uppdraga åt Polismannen Hammrin
att för komunens räkning söka uppgöra med en
barnmorska att åtaga sig barnmorskebefattningen
för kloster socken och uttalade nämden den menin-
gen att det borde bestämmas någon mindre lön
och särskildt ersättning för hvarje förättning som
skulle af komunen utbetalas i de fall då den sökan-
de af fattigdom vore dertill oförmögen

§.9
Föredrogs utslag i fattigvårdsmål angående
stenarbetaren Johansons son Johan Albin
Emanuel hvari kloster socken ålagts
ersätta Sundsvalls stad med 8 Kronor jemte allt
det öfriga som kan komma att för honom utgifvas
och beslöts med anledning af att skäl dertill ej före-
låge att ej i målet söka ändring

§.10
Att justera detta protokoll utsågs ledamö-
terna Aug Olsson Qvinnersta och E Hagberg
Ärsta

Som ofvan
/C, A, Olsson/

Justeradt,
/Aug Olsson/
/L, E, Hagberg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 1 augusti 1900,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105616.

Personrelationer