Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 1 april 1905

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 1 april 1905

Anmärkning

Protokoll hållet vid Kom-
munalnämndens i Kloster sock-
en sammanträde i Sockenstu-
gan den 1 April 1905.

Närvarande undertecknad ordförande samt
ledamöterna H. Engström, Aug. Pettersson
A. Jansson, Herm. Vännerdahl, O. A. Neuman
Aug. Karlsson, Arvid Olsson, C. G. Sund-
kvist, Axel Andersson och C. A. Olsson Hu-
gelsta.

§1.
Att justera detta protokoll valdes Herrar
C. A. Olsson och Axel Andersson.

§2.
Meddelades att ordf. den 26 Februari utfärdat
ansvarsförbindelse till Lasarettet i Eskils-
tuna för Gust. Andersson från Bahlsta
fattiggård och blef denna åtgärd af Nämnden
godkänd.

§3.
Ordf. meddelande att han lämnadt 15 kronor
i begrafningshjälp till Viktor Hedlund fr.
Hagby i Fors socken, hvilken afled den 6 mars.
Nämnden godkände denna utbetalning.

§4.
Som ansvarsfrihet å Kommunalstämma med Klos-
ters socken den 28 sistlidne mars ej kunde bevil-
jas åt afgående kassaförvaltaren och räkenskaps-
föraren å de kommunala kassorna för år
1904 på den grund att alla medel ännu ej voro
redovisade, så beslöt Nämnden att tillställa
Herr Aug. Olsson i Kvinnersta utdrag af dess
protokoll och skulle detsamma tillställas ho-
nom genom Polisuppsyningsman Hammarin
och Fjärdingsman O. Andersson. Kommunal-
Nämnden beslöt vidare att de ännu oredovisa-
de medlen. enl. revisionsberättelsen, utgörande
tillsammans 574.94 kronor skall af Herr Aug.
Olsson inbetalas till kommunalkassan senast
den 8 inst. April månad.

§5.
Änk. Charlotta Pettersson, nu boende hos sin
dotter i Oxelösund, anhöll att, på grund af sjuk-
dom, få sitt nuvarande understöd förhöjdt från
7 kronor i månaden till 10 kr. Nämnden beviljade
henne 8 kronor i månaden att utgå 1 maj.

§6.
Som till kommunalkassan influtit 8.500 kr.
utlånta medel beslöt Nämnden att annon-
sera om detta kapital för att få detsamma
utlånt mot säkerhet af 1:sta inteckning och
5% ränta.

§7.
Upplästes K. B. utslag i målet mellan Kjula
och Kloster hvari Klosters fattigvårdsstyrelse
förpligtas att ersätta Kjula socken lämnadt
understöd och begrafningshjälp med tillsammans
59 kronor 18 öre för f. rättaren Sven Alfred Eriks-
son. Nämnden har förut godkänt krafvet ehvad det
gälde mannen och beslöts att utslaget ej skulle öfver-
klagas.

§8.
Föredrogs Eskilstuna fattigvårdsstyrelses hos Konung-
ens Befallningshafvande gjorda ansökan om
åläggande för Kloster att ersätta dem 3 kronor
68 öre för lämnadt understöd till arbetare Per
August Larsson Palmkvists minderåriga barn
Karl Erik Magnus född 11/1 1893 samt ytterliga-
re åtta (8.) kronor i mån. från den 18 Jan. tills under-
hållsskyldigheten af vederbörande kommun öfvertages.
Fadern hade rest ifrån orten och hemortsrätten
synes oklar, hvarför Nämnden beslöt att bestrida
krafvet. Det uppdrogs åt Olsson. Hugelsta, Axel
Andersson, Ånsöga och undertecknad att anställa
undersökningsförhållandet.

§9.
Föredrogs Eskilstuna fattigvårdsstyrelses
hos Konungens Befallningshafvande gjorda
ansökan om åläggande för Kloster att er-
sätta dem lämnadt understöd af 10 kronor
till Änk. Karolina Josefina Blomkvist född 6/7
1845 och skrifven i 401 staden. Nämnden beslöt
att bestrida krafvet på den grund att hemorts-
rätten är osäker.

§10
Skräddaren Erik Vilhelm Soldin 61 år
från Slagsta i Kloster begärde hjälp till hyra
för sig och sin hustru. Ledamoten Arvid Olsson
upplyste att Soldin, på grund af sjuklighet,
var i behof af fattighjälp och som makarna
bott inom socknen i många år och saknade
anhöriga som kunde taga vård om dem be-
slöt Nämnden att lämna ett hyresbidrag af
7 kr. i mån. att utgå fr. o med 1 April.

§11.
Vid förra sammanträdet var Olsson i Hu-
gelsta frånvarande utan att anmäla förhinder
och fäldes han att till kommunens kassa böta
2 kr. Nu upplystes det, att han på grund af bort-
resa hade laga förhinder hvadan Nämnden
godkände hans frånvaro.

§12.
Hustrun Fredrika Albertina Ringström (född
Nyzell) född den 17/5 1840 från Rosenhäll i Kloster
företrädde och begärde fattighjälp. Af läkarebetyg
get framgick att hon genom ålderdomssvaghet vare
oförmögen att försörja sig och då mannen afvikit
ifrån henne och hon saknade anhöriga beslöt
Nämnden att tilldela henne ett understöd af 10 kr.
och skulle Eskilstuna stad sökas därför emedan
hon varit bosatt och skrifven därstädes år 1900
under hvilket år hon fylde sextio år.

[MARG:Bet.]

§13.
Revisorerna hade angående säkerhetshandling-
arna gjort följande hemställan till kommunalnämnden:

Angående lånet n:o 2 ur kommunalkassan, lånta-
gare A. Sahlin i Kumla att lånet tages under
förnyad ompröfning af Nämnden för utrönande
af huruvida borgesmännen finnes kvar i orten
samt äfven infordra brandförsäkringsbevis.

Angående lånet n:o 3 ur samma kassa att det bör
förses med ny omslagsrevers då låntagaren
för den nuvarande är afliden.

§14.
Föredrogs A. Sahlins lån hvarvid brandförsäk-
ringsbevis bifogades och skall ny borgesman
anskaffas i stället för Forsberg, hvilken af-
flyttat från orten.

§15.
Nämnden beslöt att för lånet n:o 3 ur kommunens kassa
infordra ny omslagsrevers af Fru Ehrlin i Rams-
hammar.

§16.
Fru Ehrlin i Ramshammar anhöll att få
räntan å sitt lån nedsatt från 5% till 4½% men beslöt
Nämnden att ej bifalla hennes begäran.

§17.
Ledamoten A. Pettersson, i Hannelund meddelade
att han anskaffat 2 par skor till skräddar Lundkvists
fr. Augustenborg barn och skall medlen uttagas
af hundskattekassan.

§18.
Ledamoten A. Pettersson anhöll att få uttaga
2 par skodon till eldaren Karlssons från Gustafs-
borgs barn och beslöt Nämnden att medlen uttages
från hundskattekassan.

Som ofvan
/A, Ahlborg,/
ordf.

Justeradt:
/C, A, Olsson./
/Axel. Andersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 1 april 1905,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105615.

Personrelationer