Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 9 december 1893

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 9 december 1893

Anmärkning

Protokoll, hållet vid KommunalStämman
med Fors Socken i Sockenstugan den
9 December 1893.§1.
Sedan, uppå framstäld förfrågan, Stämman förklarats
vara lagligen utlyst, utsågos Herrar S. Starck
och C.A. Thorild att i eftermiddag klockan 6
justera detta protokoll hos ordföranden

§2.
Med förmälan, hurusom vederbördande jernvägs-
Styrelse vore i beråd att, för undvikande af
två jernvägsöfvergångar öfver allmänna landsvägen
invid Oxelesund-Flen-Westmanlands jernvägs
verkstäder invid Eskilstuna, förlägga den emellan
Samma verkstad och Eskilstuna Stad löpande
landsväg samt i stället anlägga ny allmän väg Syd-
vest om och invid nämnda jernväg emellan
verkstaden och Sommarro inom Nyfors samhälle,
hade åtskilliga nästberättigade och väghållnings
skyldige inom Kommunen hvilka ansett att den
nya vägen i Stället måtte anläggas från Vester
om Gredby Backe till Sommarro hvarigenom en
Svår backe undvikes samt en bättre och kor-
tare väg erhålles, anhållit om utlysande af
KommunalStämma för val af ett ombud
att med öfrige Sockenombud sammanträda ute
Rekarne tingshus i Eskilstuna Lördagen den
16 innevarande December klockan 12 på dagen
för frågans afgörande; och beslöto närvarande
väghållningsskyldige att utse ett Sådant om-
bud och valdes härtill landtbrukaren Håkan
Persson å Svallinge.

§3.
För att, i enlighet med gällande föreskrifter,
deröfver afgifva yttrande föredrogs en af hand-
landen C. F. Andersson gjord framställning
om tillstånd att i handelsboden vid Grind-
Stugan N:o 37 få till afhemtning hålla allmänheten
till handa vin och maltdrycker till belopp
under tio liter; efter öfverläggning beslöt Stäm-
man, på de af nämnden angifna grunder, afstyrka
bifall till ansökningen i fråga.

§4.
För att i enlighet med gällande föreskrifter, deröfer af-
gifna yttrande föredrogs en af handlanden J. L. Ekelund
gjord framställning om tillstånd att i Handelsboden
vid Grindstugan Nr 46 eller Äppelviken inom
Nyfors Samhälle få till afhemtning hålla allmänheten
till handa Svagdricka i partier om mindre än
tio liter; efter öfverläggning beslöt Stämman på
de af nämnden anförda grunder, afstyrka bifall till
ansökningen i fråga,


§5.
För att, i enlighet med gällande föreskrifter, deröfver af-
gifna yttrande föredrogs en af handlanden J. L. Åkerlund
gjord framställning om tillstånd att i Handelsboden
vid Grindstugan N:o 46 eller Äppelviken inom
Nyfors Samhälle få till afhämtning hålla allmänheten
till handa svagdricka i partier om mindre än
tio liter; efter öfverläggning beslöt Stämman, på
de af nämnden anförda grunder afstyrka bifall till
ansökningen i fråga.


§6.
För att, i enlighet med gällande föreskrifter, deröf-
ver afgifva yttrande föredrogs en af handlelsid-
kersskan Katharina Sofia Carlsson i Gröndahl
gjord framställning om tillstånd att få i handels-
boden i nämnda lägenheten hålla allmänheten
till afhemning till handa Svagdricka i partier
om mindre än tio liter; och beslöt Stämman
på de af nämnden anförda grunder, tillstyrka
bifall till ansökningen i fråga.

§7.
I ingifven ansökan hade Snickaren P.E. Elfström
i Mosebacke anhållit att Stämman ville efter-
Skänka hans för år 1892 resterande Kommunal-
utskylder till belopp af 17 Kronor 62 öre; men
fann Stämman inga skäl föreligga, Som kunde
föranleda bifall till ansökningen.

Som ofan
/A. Svedin/

Justeradt samma dag
/Sig, Starck/
/C.A. Thorild/

Uppläst i Fors kyrka Söndagen den 10 december 1893
af /J A, Kastengren/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 9 december 1893,” Eskilstuna kommun, hämtad 18 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105604.

Personrelationer