Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 9 december 1868

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 9 december 1868

Anmärkning

Protokoll, fördt i Kommunalstämman
med Fors Socken den 9 December 1868.

{§.1.}
Mönstrades församlingens äldre fattiga och bestämdes
understödet till dem för sex månader för tiden
från den 1 Januari till den 1 Juli 1869, sålunda

1:o {Fattighuset.}

N:o 1. Förestånderskan Catharina Persdotter, vanlig fattigkost
och i månaden - [Riksdaler] Rd 1,50
2. ofärdiga Brita Sofia Persdotter, vanlig fattigkost
och i månaden - och 1.-
3. Carl Perssons Enka Brita Ersdotter, vanlig fattigkost
och i månaden och 1.-
4. Anna Brita Soldin, - vanlig fattigkost
och i månaden och 1.-
5. Enkan Maria Ersdotter - vanlig fattigkost
och i månaden och 1.-
6. f.d. Statdrängen Lars Larsson vid Flacksta, vanlig fattigkost
och i månaden och 1.-
7. f.d. Brukaren Fredrik Schefting - vanlig fattigkost
och i månaden och 1.-
8. Lars Larssons Enka från Båtsmansbacken vanlig fattigkost
och i månaden och 1.-
9. Jonas Erssons Enka från Skensta - vanlig fattigkost
och i månaden och 1.-
10. Enkan Anna Stina Andersdotter, i förskott
för Floda församling, vanlig fattigkost och - [MARG:Döv] 1.-

2:o {utom fattighuset}

11. Enkan Anna Brita Flodin i Lustigstugan i månaden
full fattigkost och - Rd 1.-
12. f.d. Pigan Catharina Persdotter på Båtsmans-
backen, i månaden - Rd 1:-
[MARG:obs.har månatligen erhållit 10 lispund Rågmjöl]
13. Pigan Maja Nord på Kohlsta egor, i mån. - 2:-
14. Arbetskarlen Johan Englund i Lugnet, i mån 1 lispund mjöl.
15. Enkan Ljungberg på socknen, hyreshjelp på halfår 3 Rd
16. Arbetskarlen Jonas Anderssons i Flacksta Enka, i må-
naden 1 Rd och hyreshjelp på halfår 2 Rd
17. Sjukliga Enkan Göransson på Socknen, hyreshjelp på
halfår 6 Rd
18. f.d. Brofogden Erik Jansson Eklund (utgår) - --
18. för f.d. Smeden Skogs vid Skjulsta bricka skötsel
i månaden - 1,50.
19. Statdrängen Erik Erikssons Enka Maria Nyström
hos mågen Skräddaren Jonas Olsson i Tumbo
Socken, hyreshjelp på halfår 6 Rd.
20. Smeden Anders Jäderfors, hyreshjelp på half-
år [bet till Björk] 10 Rd
21. Skomakaren Hultqvist vid Marielund, hyres-
hjelp på halfår 10 Rd.
22. Smeden A.F. Sjöbergs Enka vid Marielund,
hyreshjelp på halfår 5 Rd.
23. Lars Perssons vid Sofielund sjuka hustru, 1 lispund
mjöl i månaden.
24. Soldaten Palms Enka, 1 lispund mjöl i månaden

{§.2.}
Understödet till denna församlings fattiga barn
bestämdes för 6 månader
från 1 Januari till 1 Juli 1869; och skulle
dessa barn i hvarje månad erhålla

N:o 1. Afl. Pigan Kajsa Lotta Larsdotters dotter
{Johanna} i Barnhemmet - 4Rd
2. Enkan Göranssons dotter {Mathilda} hos
Per Olsson i Skedtorp, Gillberga Socken, - 4.-
3 Afl. Lars Petter Olssons i Lilla Myran
dotter {Maria Christina}, hos modren - 3:-
4. Afskedade Soldaten Kopps dotter hos Anders
Perssons Enka i Kohlsta - 3:-
5. Afl. Per Erik Erssons son {Carl Erik} hos
Carl Erik Ersson i Spetby, Näshulta, - 3.-
6. Samma mans dotter {Sofia} hos Skräddaren
Carl Erik Larsson i Löfhult, Lijsta S:n - 4.-
i Barnhemmet - 4.-
7. Bortflyttade hustru Hagströms dotter {Sofia}
8. Afl. Lars Anderssons i Brunnsbacken
Enkas barn - 2.-
{samt hyreshjelp på halfår 6Rd.}
9. Afl. Drängen Gustaf Anderssons vid Hagby
son {Carl Erik} hos Soldaten Skön vid
Granhult - 4:
10. Afl. Arbetskarlen Per Perssons på Wester-
marken Söner {Johan} och {Frans}, hos modren 5:-
{samt 4 Rd anslag till ved.}
11. Afl. Torparen Nils Perssons vid Svartkällan
Enkas 4 barn, hos modren - 6.-
12. Afl. Torparen
Erik Söderbergs i Flugmötet 3 barn, hos modren 5:-
13. Afl. Statdrängen Per Erik Erssons i Mesta Enkas
barn, hos henne - 3.-
14. Afl. Lars fredrik Fredrikssons på Gredby egor
dotter, hos sin moder - 2,50.
15. Afl. Gustaf Höglunds i Grindstugan ett barn
hos Skomakaren Höglund - 3:-
16. Pigan Sofia Persdotters på Kohlsta egor
son {Carl Erik}, hos modren, Ett lispund mjöl.
17. Pigan Anna Gustafva Gustafsdotters son
{Johan August}, hos Soldaten Flack 1/2 skålpund mat 3,33 mark
Gillberga
18. Afl. Arbetskarlen Törnbergs på Westermarken
3 barn, hos modren - 5:-
19. Förrymda Arbetskarlen Per Gustaf Petters-
sons 2:ne barn, hos modren, 1 lispund mjöl i månaden
{och hyreshjelp på halfår 10Rd.}
Sandqvist Barn 4 st á 5 rd - 20 rd p Månad

{§.2.}
Julkosten till de fattiga bestämdes att för
hvarje lott utgöra 20 skålpund Bröd, 10 skålpund Kött, 5 skålpund
strömming och 1 Rd; och valdes Nämndemannen
Anders Andersson i Faskunge och Jonas Ersson i
Stenby, som derför hvardera erhålla 1 Rd,
att julkosten uppköpa och utdela i lotter
som nu bestämdes till 11; och skulle dessutom
uppköpas 3 lispund Bröd och 2 1/2 lispund kött för att
utdelas till fattiga inom socknen, hvilka
anmäla sig och äro i behof.

{§ 3.}
Följande tjenstemän i Kommunen tillsattes att
tjenstgöra under år 1869.

1:o Sexmän: för Mesta Rote. Inspektor C. Lundberg
för Hagby Rote. Egaren till Hattran.
för Kohlsta Rote. Anders Gustaf Andersson i Kohlsta
N:o 1.

2:o Fattigföreståndare. Hemmansega. C.M. Moberg i Frönäs.

3:o Gode Män vid Landtmäteri förättningar:

f.d. Nämndemannen. Jonas Ersson i Stenby
Hemmansegaren Erik Ersson i Kohlsta.

4:o God man för tillsyn å förmynderskap:

Fabrikören L.F. Ståhlberg.

5:o Plogmästare:
1:sta Ploglaget. Egaren till Skjulsta N:o 2.
2:dra Ploglaget. Egaren till Lagersberg.
3:dje Ploglaget. Innehafvaren af Gredby N:o 4.
4:de Ploglaget. Egaren till Svallinge N:o 1.
5:te Ploglaget. Egaren till Kjälby.
6:te Ploglaget. Egaren till Åsby N:o 2.
7:de Ploglaget. Egaren till Tunafors Bruk.

6:o Revisorer å de Kommunala räkenskaperne.
Werkmästaren Johan Erik Andersson
Fabrikören Carl Oskar Öberg.

7:o Ombud vid Markegångssättningar:
Nämndemannen Anders Andersson i Faskunge.

8:o Ledamot i BevillningsBeredningen:
Herr L.F. Ståhlberg på Stålfors
Suppleant: Inspector C.J. Lundberg

9:o BrandstodsKomitén.
Ordförande: Inspectoren C.J. Lundberg
Ledamöter: f.d. Nämndemannen Jonas Ersson
i Stenby.
fabrikören L.F. Ståhlberg
hemmanseg. Erik Ersson i Kohlsta.
Suppleant: Fabrikören C.G. Öberg
Nämndemannen Anders Andersson i
Faskunge.

10:o Brandrotemästare: För Mesta Rote, Rättaren
vid Lagersberg, och i de andra rotarne
Sexmännen, biträdde af Muraren Anders Hedin.

{§.4.}
Till Ledamöter i KommunalNämnden åter-
valdes:
f.d. Nämndemannen Jonas Ersson i Stenby
Nämndemannen Anders Andersson i Faskunge
Hemmansbrukaren Lars Jonsson i Löppinge.
Herr friherre Axel K:son Leijonhufvud
Inspectoren C.J. Lundberg på Lagersberg.

{§.5.}
Till Suppleanter i Kommunal Nämnden åter-
valdes:
Herr C.M. Nybohm på Tacktorp,
fabrikören Carl Oskar Öberg,
Carl Nilsson i Flacksta,
Erik Ersson i Kohlsta
Jonas Nilsson i Kohlsta.

{§.6.}
På derom af Herr Possessionaten C.Berg-
stedt gjord framställning, och med hänseende
till innehållet af Kommunalstämmo proto-
kollet den 14 December 1866, §6, förklarade
stämman sig anse bemälte Herr Bergstedt
vara i ordning att afgå såsom Ordförande
i Kommunalstämman och Kommunal Nämnden.

{§.7.}
Till ordförande i Kommunalstämman och
KommunalNämnden valdes Herr friherre
D. Hermelin på Åsby; och till vice
Ordförande i stämman och Nämnden
utsågs Herr friherre Axel K:son
Leijonhufvud på Hvilsta.

{§.8.}
KronoLänsmannen Carl Wennerström
hade afsagt sig utöfvandet af Fjerdrings-
mans befattningen inom Fors Socken,
med anledning hvaraf Herr Kronofogden
S.N. Levin begärt att Fjerdingsman måtte
blifva utsedd med aflöning enligt författ-
ningarne; och sedan Kommunalstäm-
man till aflöning åt fjerdingsmannen
bestämt en afgift af Två riksdaler
femtio öre riksmynt på mantalet
som uppbäres i sammanhang med kom-
munalskatterna, valdes Per Gustaf
Andersson i Kohlsta till fjerdings-
man.

{§.9.}
Fyrktals - och debiteringslängderne för
år 1868, hvilka varit för granskning
framlagda, företeddes och lemnades
utan anmärkning.

/C;Bergstedt./

Samma dag uppläst och godkändt
/Ax,K:son Leijonhufvud/
/D Hermelin/
/Jonas Ersson/

Förestående protokoll är uppläst i Eskilstuna Kyrka den 13 December
1868 af /U, Lundgren/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 9 december 1868,” Eskilstuna kommun, hämtad 22 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105603.

Personrelationer