Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 9 december 1896

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 9 december 1896

Anmärkning

Protokoll, hållet vid Kommunal-
Stämma med Fors Socken i Socken
Stugan den den 9 December 1896

§ 1
Sedan uppå derom framstäld förfrågan, Stämman
förklarats vara lagligen utlyst, utsågos Herrar
Ingeniören M. Brunskog och Godsegaren S. Persson
att Lördagen den 12 dennes hos ordföranden justera
detta protokoll.

§ 2.
Med anledning af från Läns Styrelsen till Kommu-
nalStämmans ordförande aflåten skrifvelse med
anmodan att i följd af uppkommen fråga om öfver-
flyttning till Eskilstuna Stad af Nyfors Samhälle
med flere områden af Fors Socken, låta utlysa
Kommunalstämma för utseende af förtroende-
män att å Socknens vägnar i ärendet underhand-
la och samarbeta med DrätselKammaren i Eskils-
tuna, hade till denna dag sådan stämma blifvit
för angifna ändamålet utlyst; efter det den
ankomna skrifvelsen jemte det densamma
bifogade utdraget af Stadsfullmägtiges i Eskils-
tuna protokoll för den 8 sistlidne Oktober blif-
vit uppläste, enades stämmans medlemmar att
för ofvan angifna ändamål utse en komité af
fem personer, hvilka dock icke skola ega någon
rätt att å kommuns vägnar besluta eller ingå
på för densamma bindande aftal; och utså-
gos till ledamöter i denna komité

Godsegaren S. Persson å Lagersberg,
Kontraktsprosten m. m. A. Sjöholm å Tuna,
Disponenten J. Edv. Jonson vid Skogstorp,
Landtbrukaren Håkan Persson å Svallinge och
Befallningsman C. Fahlborg vid Hagby; Skolan
de Kontraktsprosten A. Sjöholm ega samman-
kalla komiterade.

Vidare beslöt stämman att af Kommunalkassan
anvisa nödiga medel för komiterades arbete
och anlitande, der så befinnes nödigt, af jurideskt
biträde.

Som ofvan
/A. Svedin/

Justeradt den 12 December 1896
/Magnus Brunskog/
/S. Persson/

Uppläst i Fors kyrka Söndagen den 10 December
/A:Mellin/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 9 december 1896,” Eskilstuna kommun, hämtad 24 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105605.

Personrelationer