Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 9 december 1864

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 9 december 1864

Anmärkning

Protocoll, fördt i Kommunal-
stämma med Fors Socken
den 9 December 1864.

{§.1.}
Mönstrades Församlingens äldre fattiga och
bestämdes understödet till den för sex månader
från den 1 Januari 1865 till den 1 Juli samma år
sålunda:

{1:o Inom fattighuset}.

N:o 1. Förestånderska för närvarande vakant, skulle, på
fattighjonens nu framställde begäran, söka anskaffas.

2. Ofärdiga Brita Sofia Carlsdotter, vanlig fattigkost
och i månaden - 1 Rd.
[riksdaler]

3. Carl Perssons Enka Brita Ersdotter, vanlig fattigkost
och i månaden - 1:-

4. Enkan Anna Maria Lund, vanlig fattigkost
och i månaden - 1:-

5. Enkan Anna Brita Soldin, vanlig fattigkost
och i månaden - 1:-

6. Enkan Maria Ersdotter, vanlig fattigkost
och i månaden - 1:-
samt anslag till ett par kängor.

7.Enkan Kjellqvist, vanlig fattigkost
och i månaden - 1:-
samt ett par kängor.

8. Enkan Elisabeth Lindström, vanlig fattigkost
och i månaden - 1:-

9. Enkan Piff, vanlig fattigkost
och i månaden - 1:-

10. Enkan Brita Stina Lundqvist (Blind), vanlig fattigkost
och i månaden - 2:-

11. Mindre vetande Catharina Olsdotter från
Spiksmedstorp, vanlig fattigkost
och i månaden - 1:-

12. f.d. Torparen Branting och hans hustru
få bo i fattigstugukammaren, erhålla ved-
brand samt tillsammans vanlig fattigkost och
i månaden - 1:50.
hvarjemte Branting får betalning för vedspänt-
ning åt fattighuset med 1 Rd famnen.

13. Mindre vetande Stina Olsdotter i månaden - 1:-
samt i händelse af behof extra understöd.

13½ f.d. Smeden J. Skog får bo i samma rum som Brantings,
och erhåller i månaden - 1:-

Till dess Sköterska blir antagen, erhålla fattig-
hushjonen gemensamt 1 Rd à 1 Rd 50 öre i måna-
den, efter göromålens beskaffenhet.

{2:o Utom Fattighuset}.

N:o 14. Olof Olssons Enka på Åsby egor, i månaden 2:35.

15. Förlamade Skräddarelärl. Johan Oskar Flodberg - 1:50.

16. Enkan Brita Flodin i Lustigstugan - 2:35.

17. f. Pigan Catharina Persdotter från Båtsmansbacken 1:-

18 Enkan Sofia Lovisa Hedlund på Båtsmansbacken,
hyreshjelp på halfår 5 Rd.
[MARG: beta]

19. Enkan Ljungberg på Fors Socken, hyreshjelp
på halfår 3 Rd.
[MARG: beta]

20. Sågaren Sjöqvists Enka, i månaden, - 1:25.

21. f.d. Smeden J. Skog inflyttar i fattighuset; upta-
gen här ofvan.
[MARG: (13½)]

21. Sjukliga Enkan Brita Catharina Lund-
gren på Kälby egor, hyreshjelp på
halfår 4 Rd.
[MARG: beta]

22. Arbetskarlen Johan Englund i Lugnet, i
månaden ½ lispund mjöl.

23. fd. Arbetskarlen Jonas Andersson i Flackersta,
hyreshjelp på halfår 7. Rd 50 öre.
[MARG: beta]

24. f.d. Statdrängen Per Olsson i Bergastugan, i
månaden - 3 Rd.
samt dessutom sjukhjelp, efter behof.

{§.2.}
Understödet till denna församlings fattiga
barn af Galléenska medlen bestämdes för sex
månader, från den 1 Januari 1865 till den
1 Juli samma år, under förutsättning af
Kyrko Rådets samtycke; och skulle dessa
barn i hvarje månad erhålla:

N:o 1. Afl. Pigan Kajsa Lotta Larsdotters dotter {Regina
Charlotta}
hos Smeden Hammarbäck vid Tunafors - 1:25.

2. Samma qvinnas dotter {Johanna} i Barna-
hemmet - 4:-

3. Enkan Göranssons barn, hos henne - 2:-
{och hyreshjelp på halfår 6 Rd}.
[MARG: beta]

4. Afl. Lars Peter Olssons 2:ne barn hos modren
i Lilla Myran - 4:-

5. Afsked. Soldaten Per Erik Kopps dotter hos
Nämndemannen And. Persson i Kohlsta - 3:

6. Afl. Drängen Per Erik Perssons på Gredby egor
son {Carl Erik} hos Per Andersson i Peters-
lund, Stenqvista Socken, - 4:-

7. Samma mans dotter {Johanna Sofia} hos
Skräddaren Carl Erik Larsson i Löfhulta, Lijsta S:n, - 4:-

8. Gesällen Anders Gustaf Hellmans Enkas
barn i Carl Gustafs Stad, hos henne - 3:-

9. Bortflyttade hustru Hagströms dotter
{Sofia Josefina}, i Barnahemmet - 4:-

10. Arbetskarlen Lars Anderssons i Brunnsbacken
Enkas barn, hos henne - 2:-
{få mat vid skolan, då de den bevista,
samt hyreshjelp på halfår 6 Rd}.
[MARG: beta]

11. Afl. Drängen Gustaf Anderssons från Hagby
son {Carl Gustaf}, hos afskedade Soldaten
Skön i Granlund, Öja S:n, - 4:-

12. Arbetskarlen Peter Perssons på Westermarken
Enkas 2:ne söner, {ofärdige Johan} och {Frans}, hos henne - 5:-
{samt extra anslag på en gång till kläder 5 Rd}.
[MARG: beta]

13. Afl. Torparen Nils Perssons i Svartkällan,
Kälby egor, Enkas 4 barn, hos henne, - 6:-

N:o 14. Samma Enkas son {Jonas}, serskildt anslag
till Carl Jansson i Hyndevadstorp för skolgång
under året tillsammans 15 Rd Rmt. [riksmynt]

15. Skräddaren Anders Erikssons på Löppinge egor
7 barn, hos honom, i månaden - 5:-

16. Torparen Carl Erik Söderbergs Enkas 3 barn
i Flugmötet, hos henne, - 5:-

{§.3.}
f.d. Torparen Branting tillades 1 Rd 50 öre
för det han hittills verkställt uphuggning
af rännstenen vid fattighuset, och bestämdes
ersättning för gatans renhållning derstädes
att hädanefter utgå med 3 Rd om året,
hvari äfven rännstenshuggningen vore in-
begripen. -

{§.4.}
Företeddes och granskades Fyrktals - och
debiterings längderne å Kommunal ut-
skylderne för innevarande år, hvilka
begge längder godkändes, sedan på Herr
Sven Palmgrens framställning, den lägenhet
på Båtsmansbacken, hvarför han vore skrifven,
istället påskrifvits Arbetskarlen Erik Jans-
son, hvilken för flere år sedan köpt den-
samma af Palmgren.

{§.5.}
I ledigheten efter Afl. Kyrkovärden Lars Hansson
i Kohlsta invaldes Hemmansegaren Carl
Nilsson i Flacksta såsom ledamot i
Kommunal Nämnden

{§.6.}
Herr Baron D. Hermelin på Åsby valdes att såsom Ombud för
Fors Socken bevaka kommunens rätt och talan i fråga om utbytet
af underhållsskyldigheten af Stora strömbron i Eskilstuna,
hvilken sak
förekommer vid af Domhafvaren utsatt sammanträde den 13 dennes,
klockan 12, i Tingshuset.

{§.6.}
Enligt Kommunalförfattningens föreskrift
företogs utlottning af fem ledamöter i
Kommunal Nämnden, som utföll sålunda
att följande ledamöter skulle utgå:

Jonas Ersson i Stenby
Erik Ersson i Kohlsta
Anders Persson i Kohlsta
Anders Andersson i Faskunge
och Fabrikör S. Palmgren.

{§.7.}
Wal till återbesättande af de lediga platser-
na i Kommunal Nämnden skulle ske öppet;
och utsågos på sådant sätt:

Herr Baron M. Posse på Hvilsta
Fabrikör S. Palmgren
Nämndemannen Jonas Ersson i Stenby
Hemmansegaren Anders Andersson i Faskunge
och Nämndemannen Anders Persson i Kohlsta

{§.8.}
Till Suppleanter i Kommunal Nämnden utsågos:

Byggmästaren Axel Birger Carlström vid Rosenholm,
Fabriksidkaren Carl Oskar Öberg,
Possessionaten Mårten Nybom på Tacktorp,
Inspectoren Blickfelt,
Hemmansegaren Lars Jonsson i Löppinge.

{§.9.}
Stämman ansåg att val till Ordförande i Kom-
munal Nämnden nu ej skulle företagas och
att förra valet till Ordförande omfattat en tid
af fyra år, hvadan Herr Bergstedt altså qvar-
stode såsom Ordförande ytterligare två år. -

{§.10.}
Följande tjenstemän i Kommunen tillsattes, att
tjenstgöra under år 1865:

1:o Sexmän: I Metsa rote: Egaren till Skjulsta N:o 1.
I Hagby rote: Egaren till Hagby för Lund.
I Kohlsta rote: Innehafvaren af Flackersta.

2:o Fattigföreståndare: Egaren af Skjulsta N:o 2.

3:o Gode Män vid Landtmäteriförrättningar:
förre Nämndemannen Jonas Ersson i Stenby
Hemmansegaren Erik Ersson i Kohlsta.

4:o God Man för tillsyn å förmynderskap:
Possessionaten L. P. Ramström på Lagersberg.

5:o Besigtningsmän då rofdjur fällas:
Nämndemannen Anders Persson i Kohlsta
Hemmanegaren Carl Nilsson i Flacksta.

6:o Plogmästare.
1:ta Ploglaget. Egaren till Hof.
2:dra Ploglaget. Egaren till Mesta N:o 2.
3:dje Ploglaget. Innehafvaren af Gredbylotten N:o 10.
4:de Ploglaget. Innehafvaren af Kohlsta N:o 1, Erik Ersson.
5:te Ploglaget: Egaren till Åsby.
6:te Ploglaget. Egaren af Tunafors.
7:de Ploglaget. Egaren af Kälby.

7:o. Revisor å de Kommunala räkenskaperna för detta år:
Herr Baron M. Posse på Hvilsta
Byggmästaren A. B. Carlström vid Rosenholm.
Suppleant: Herr Nybohm på Tacktorp.

8:o Ombud vid Markegångssättningen:
Nämndemannen And. Persson i Kohlsta.

9:o Ledamot i Bevillnings Berdnigen:
Possessionaten L. P. Ramström på Lagersberg
Suppleant: Fabrikören L. F. Ståhlberg på Ståhlfors.

10:o BrandstodsKomitén:
Ordförande: Egaren till Svallinge Herr S. Palmgren.
Ledamöter: f.d. Nämndemannen Jonas Ersson i Stenby,
Byggmästaren Axel Birger Carlström vid Rosenholm;
Egaren till Lundby Herr W. A. Öhman
Suppleanter: Herr Nybohm på Tacktorp
Nämndemannen And. Persson i Kohlsta
Brandrotmästare: Sexmännen i hvar sina
rotar, biträdde af Muraren
Anders Hedin i Ärna. -

{§.11.}
Julkosten till de fattiga i fattighuset
bestämdes att utgå lika som till Klosters
fattiga förut blifvit bestämdt; och
utvaldes Nämndemannen Anders Persson
i Kohlsta och Anders Andersson i
Faskunge att upköpa kosten och den-
samma utdela i lotter, som nu anteck-
nades af Ordföranden till 12½ stycken.

/C; Bergstedt./

Samma dag uppläst och Justeradt

/Mauritz Posse/
/Sv, Palmgren/
/J: A: Gyllenspetz/

Uppläst i kyrkan å vederbörlig ort Söndagen
d. 11 December 1864 af
/P. A. Lönroth/
Past. Adj.

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 9 december 1864,” Eskilstuna kommun, hämtad 23 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105602.

Personrelationer