Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 9 augusti 1905

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 9 augusti 1905

Anmärkning

Protokoll, hållet vid kom-
munalstämma med Fors
socken i sockenstugan den
9 Augusti 1905.

{§1.}
Att justera dagens protokoll utsågos Her-
rar Fabrikören A. Nordström och Förvaltaren
E. Laurén.

{§2.}
På grund af från t.f. Kronofogden i fögde-
riet ankomna, af skrifvelse med begäran
om stämmas hållande åtföljda remiss-
handlingar, hade till denna dag stäm-
ma utlysts för socknemännens hörande
rörande Eskilstuna Stadsfullmäktiges
hos Kungl. Maj:t gjorda underdåniga an-
sökan att, bland annat, de delar af
Gredby hemman staden tillåtits att från
Kronan förvärfva måtte, snarast möj-
ligt, i administrativt, judiciellt och kom-
munalt hänseende skiljas från Fors soc-
ken och införlifvas med Eskilstuna
stad, utan afvaktan på beslut röran-
de hela socknens ifrågasatta förening
med staden.

Stämman- som ej hade något att in-
vända mot den ifrågavarande ansök-
ningen, därest ej denna hindrade eller
försenade afgörandet af det här ofvan
berörda ärendet, angående hela sock-
nens införlifvande med staden- ansåg
dock att, vissa vilkor borde fästas vid
en tillstyrkan af ansökningen. Genom
afskiljande af de ifrågasatta delarna af
Gredby hemman frånhändes nämligen kom-
munen ett område, som i skatteväg läm-
nade visserligen ett ringa bidrag, men å
andra sidan heller icke förorsakade
socknen några utgifter, hvadan ersättning
för dess mistning borde af staden i samband med
öfverflyttningen lämnas. Då vidare å det
ifrågavarande området finnas tvänne går-
dar, Gredby gård och Rosendal, hvilka, en-
ligt beteckningen å den remisshandlin-
garna tillhörande kartan, ej äro afsed-
da att nu införlifvas med staden, an-
såg stämman ändring i detta afseen-
de påkallad. Lika gerna som t.ex. lot-
ten litt. E af Gredby, arrenderad af f.
Handl. E. Åselius, skulle förenas med staden,
kunde väl också Gredby gård, uppförd af
samma arrendator å ett hörn af nämn-
da lott och med skyldighet för honom att vid
arrendetidens slut bortflytta byggnaderna, tagas
med. Eljest skulle ju det miss-för-
hållandet inträda, att arrendatorn blefve
beskattad för jordbruksfastigheten i staden
och för byggnaden i Fors socken. För att
åstadkomma helhet borde därföre de
nämnda gårdarna vid föreningen
medfölja området ifråga. Beträffande
fattigvårdsförhållandena har socknen
flera hjon, förut bosatta å Gredby
hemman, som för närvarande åt-
njuta varaktigt fattigunderstöd. Den
ersättning, som ofvan ifrågasatts,
skulle således användas för detta
ändamål. Men på det att fattig-
vårdstungan från området ifråga ej
må blifva högre än hvad den är,
och ersättningen således ej räcka till, ansåg
stämman, att de personer, som vid
föreningen bo eller äga hemortsrätt
å det införlifvade område och icke
från socknen erhålla varaktigt fattigunder-
stöd, skola bibehålla hemortsrätt å nämn-
da område till dess de annan förvärfvat,
samt följaktligen omedelbart efter inför-
lifningen i fattigvårdshänseende tillhöra
Eskilstuna stad, därest ej främmande
samhälle kan finnas skyldigt att för
dem ansvara.

På ofvan anförda grunder och under
förutsättning att något återkallande från
stadens sida, af den tidigare gjorda fram-
ställningen om hela socknens förening
med staden, icke sker, beslöt stämman
tillstyrka bifall till Eskilstuna stadsfull-
mäktiges underdåniga ansökning, under
följande vilkor:

a) i det af stadsfullmäktige till in-
förlifning ifrågasatta området inbegripas
äfven derå befintliga lägenheterna Gredby gård och Rosendal;

b) Staden betalar årligen till Fors socken,
så länge kommunerna ej äro med hvar-
andra förenade, ett belopp, motsvarande
hvad för år 1905 kommer
att i kommunalutskylder från området,
sådant det nu till införlifning föreslagits,
utdebiteras; och

c) de personer som vid föreningen äro
bosatta å eller äga hemortsrätt inom det
ifrågavarande området, samt ej af Fors socken
åtnjuta varaktigt fattigunderstöd, erhålla
hemortsrätt inom Eskilstuna stad.
[MARG: {Exp 16/8 05}]

Som ofvan
/C. Hyltén Cavallius/

Justeradt
/August, Nordström/
/Erik Laurén,/

Uppläst i Fors kyrka sönd. den 13 Aug 1905 af
/E. Malmborg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 9 augusti 1905,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105601.

Personrelationer