Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 6 november 1867

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 6 november 1867

Anmärkning

Protocoll fördt i Kommunal-
stämma med Fors församling
den 6 November 1867.

{§.1.}
Upplästes och godkändes KommunalNämndens
förslag till utgifts- och inkomst- stat för Fors
Socken år 1868; och skulle i enlighet dermed
såsom Kommunalskattför år 1867 uttaxeras:

1:o {Till fattigvården}:
Af personer a 50 öre för man och 25 öre för
qvinna, som erlägger mantalspenningar;

Af Statdrängar a 1 Rd [riksdaler], Handtverkare, inhy-
seshjon och Backstugusittare a 2 Rd samt
Jordtorpare a 50 öre
å fyrkar a 10 öre.

2:o {Till andra kommunalbehof}:
å fyrkar a 7 öre.

3:o {Till Amortering å Grafkassans skuld}:
på oförmedlade mantal a 1 Rd.-


{§.2.}
Anmältes behof af fattigvård åt Statdrängen
Olof Sandqvists Enka Lovisa Nilsdotter med
5 barn, till grund hvarföre åberopades att
Sandqvist, i lifstiden, år 1863 flyttade från Klosters
Socken till Tacktorp i Fors Socken och hösten-
1864 till Hagby i Fors Socken; men Kommunal-
stämman fann, vid det förhållandet, som blifvit
upplyst, att Sandqvist icke varit boende vid Hagby
i Fors Socken, utan vid Torpstället Stackskär, som
ligger i Thorshälla Socken, samt Sanqvist följ-
aktligen bordt vara uti sistnämnde Socken,
men ej i Fors Socken, mantalsskrifven, att för-
sörjningsskyldigheten för Sandqvists Enka och
barn ej åligger Fors församling; hvadan
den derom gjorda framställningen afslogs.

{§.3.}
Kommunalstämman ansåg ej någon åtgärd vara
att vidtaga, i anledning af KommunalNämndens
i Lijsta framställning derom att till Lijsta inflyt-
tade Statdrängen från Åsby Carl Erik Ersson
med hustru och tre barn måtte blifva till Fors
Socken hemtade, såsom varande utfattiga.

{§.4.}
Possesionaten C. Bergstedt på Lagersberg och
Nämndemannen Jonas Ersson i Stenby valdes
till Ombud vid instundande Mantalsskrifning
för Fors Socken.

{§.5.}
Emedan Herr Baronen M. Posse och Fabrikören
S. Palmgren, hvilka varit invalde till ledamö-
ter i Kommunalnämnden med tjenstgöringstid
till 1868 års utgång, från nämnde befattning
afgått, den förre genom afflyttning från orten
och den sednare genom iråkadt konkurs-
tillstånd, blefvo nu till ledamöter i Kommu-
nal Nämnden istället utsedde:
Herr Baron Axel Leijonhufvud på Hvilsta
och Inspectoren C. J. Lundberg vid Lagersberg

[MARG: 1868, 1868.]

{§.6.}
Herr Baron D. Hermelin och Bruks Disponenten
J. A Gyllenspetz, hvilka utan anmäldt
förfall uteblifvit från Kommunal-
Nämndens sammanträde denna dag, an-
tecknades att till Kommunalkassan
bota 2 Rd hvardera.

/C. Bergstedt:/

Samma dag uppläst och justeradt:
/L;F; Ståhlberg/
/Axel; Hj; Lindhé/
/Jonas Ersson/

Uppläst i Eskilstuna kka d. 10 Nov: 1867
af [Joh, Wahlfisk]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 6 november 1867,” Eskilstuna kommun, hämtad 17 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105573.

Personrelationer