Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 6 november 1876

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 6 november 1876

Anmärkning

Protokoll, hållet vid lagligen utlyst
Kommunalstämma med Fors Socken
i Sockenstugan den 6 November 1876.

{§1.}
Det af Kommunalnämnden upprättade Utgifts- och Inkomst-
förslaget för nästkommande år 1877 blef af stämman
utan anmärkning godkändt sålunda:

1:o Utgifter:

Till Fattigvården, förslagsvis 2200:-

Till ecclesiastika behof, enligt Kyrkostämmans
beslut att utgå af Kommunalkassan 919:21
samt 10 öre af hvarje mantalsskrifven person {80:-} 999:21.

Fjerdingsmanslön 100:-

Ränta och ammortering å jernvägsskulden 900:-

Skrifmaterialier och protokollsföring 100:-

Till oförutsedda behof samt till betäckande af möjligen
uppkommande brist 1080:79
Summa 5380:-

2:o Inkomster:

A) Till Fattigvården: Uttaxering

Af mantalsskrifne personer: 50 öre för man och 25 öre
för qvinna 260:-

Inhysesmän, Backstugusittare, Statdrängar,
handtverkare samt jordtorpare och andra
som ej ligga i fyrktal, 2 Kronor för matlag 250:-
13000 fyrkar á 13 öre {1690:-} 2200:-

B) Till andra gemensamma behof: 13000 fyrkar á 20 öre. 2600:-
samt enligt Kyrkostämmans beslut, 10 öre af
hvarje mantalsskrifven person 80:-

Återstående belopp öfverföres från Rothoffska
donationsfondens räntemedel såsom lån 500:-
Summa Kronor 5380:-

{§2.}
I anledning af den af Herr Hofpredikanten J. A.
Ullgren väckta motion att hos Kongl. Maj:t underdånigst
anhålla om bekommande af ett visst årligt belopp
såsom bidrag från Carl Gustafs Stads Gevärsfaktori till
bestridande af Kommunens gemensamma utgifter beslöts,
att åt Nämndens ledamöter uppdraga att författa en
till Kongl. Maj:t stäld underdånig hemställan i detta afseende
samt densamma å stämmans vägnar underskrifva, i sam-
manhang hvarmed stämman skulle låta bero vid Konungens
Befallningshafvandes Utslag af den 27 sistlidne April i fråga
om debitering af Kommunalutskylder från Gevärsfaktoriet.

{§3.}
I anledning af väckt motion derom att, för beredande af erfor-
derligt utrymme åt Kommunens fattighjon, försälja fattighu-
set i Eskilstuna Stad samt uppföra ett tidsenligt sådant å
lämplig plats inom Kommunen beslöts, att Kommunal Nämn-
den skulle anmodas uppgöra och till stämman inkomma
med ett detaljeradt förslag härutinnan, hvarjemte detta
beslut skulle meddelas Klosters Kommun, på det båda
socknarnes fattighus såsom belägna å samma tomt
måtte kunna samtidigt försäljas.

{§4.}
Till Socknens ombud vid blifvande mantalsskrifning samt
för att dervid meddela bevis om sådane, hvilka anses
böra för fattigdom eller sjuklighet befrias från personella
utskylders erläggande utsågos Herr Possessionaten C. U.
Bergstedt och fjerdingsmannen A. G. Andersson i Kohlsta.

{§5.}
Upplästes Konungens Befallningshafvandes i länet utslag af
den 9 sistlidne September, hvarigenom uppå ansökning af
Styrelsen för Oxelösund- Flen- Westermarkens jernväg
sagde Styrelse erhållit tillstånd att enligt en företedd ritning om-
lägga en del af allmänna vägen vid jernvägens verkstäder
å Gredby hemmansegor i Fors Socken: men som enligt detta
förslag vägen skulle komma att bilda tvänne skarpa knän
till stort hinder för vägfarande, beslöt stämman att hos Kongl.
Kammar Collegium öfverklaga detta utslag i syfte att få
vägen lagd i mera rät linie, hvilket skulle kunna med
lätthet åstadkommas, utan att väglängden derigenom ökades

{§6.}
Att Lördagen den 11 dennes kl. 10 f.m. sammanträffa hos
Herr Ordföranden för att justera detta protokoll utsågos
Herr Baron A. Leijonhufvud och Herr Fabrikören L. F. Ståhlberg.

Justeradt och godkändt
/Ax, K:son Leijonhufvud/
/A. Svedin/

Uppläst i Fors kyrka 12/11 1876 af
/Gustaf Björkman/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 6 november 1876,” Eskilstuna kommun, hämtad 24 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105574.

Personrelationer