Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 5 juli 1866

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 5 juli 1866

Anmärkning

Protocoll, fördt i Kommunalstämma
med Fors Socken den 5 Juli
1866.

Sedan Nämnden för allmänt ordnande af prester-
skapet inom Södermanlands Läns inkomster upprättat
förslag till lönereglering för presterskapet i Eskilstuna
Stads- samt Klosters- och Fors landsförsamlingars pasto-
rat, samt Konungens Befallningshafvande deröfver
infordrat yttrande af församlingarne; Så hade
af utsedda kommiterade ett förslag till sådant yttrande
från Klosters- och Fors landsförsamlingar blifvit
upprättadt och föredrogs nu i gemensam Kommu-
nalstämma med dessa socknar.

Samma yttrande innehöll anmärkning mot
förhöjning i små- och quicktionde- beloppet samt mot
två procents- afgifterna af werk och inrättningar,
äfvensom begäran om ärendets återförvisning till
ny behandling å Kyrkostämma för förslagets rättande
och ärendets närmare utredande; och för en riktigare
fördelning af afgifterna på hemmanen sinsemellan,
ocg ett gillande af Nämndens förslag om Pastora-
tets delning sålunda, att Klosters- och Fors landsför-
samlingars bildade ett pastorat och Eskilstuna Stad
ett pastorat för sig.

Detta yrkande godkändes såsom förklaring
från Klosters och Fors landsförsamlingar och
blef således underskrifvet.

/L;[C;]Åkerman/
/C: Bergstedt:/

Samma dag uppläst och justeradt
/J: A: Gyllenspetz/
/L; F; Ståhlberg/
/Carl Olsson,/
/Lars Andersson/

Uppläst i Eskilstuna, Kloster och Fors Kyrka den 8 Juli 1866. af
/U; Lundgren/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 5 juli 1866,” Eskilstuna kommun, hämtad 5 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105561.

Personrelationer