Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 5 januari 1891

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 5 januari 1891

Anmärkning

Protokoll, hållet vid Kommunal-
Stämma med Fors Socken i
Sockenstugan den 5 januari 1891.


§1.

Sedan, uppå derom framstäld förfrågan, Stäm-
man förklarats var lagligen utlyst, utsågos Herrar
Ingeniören M. Brunskog vid Tunafors och Landt-
brukaren H. Persson å Svallinge att Lördagen den
10 i denna månad kl.1 eft.m. sammanträffa hos
Ordföranden för att justera detta protokoll.

§2.

I anledning af skrifvelse från Konungens Befallningshafvan-
de i länet hade KommunalStämman till denna dag
blifvit utlyst för beslutsfattande om och med hvilket
belopp Kommunen vill teckna aktier i ett enligt
Kongl.förordningen angående aktiebolag den 6 Oktober
1848 bildadt bolag för byggande af en jernväg inom
Norra Södermanland från Södertelje till Nyby bruk
med bibanor. Sedan såväl Konungens Befallningshafvan-
des yrkande komiterades skrifvelser jemte beräk-
ning af erforderliga bidrag från vissa landskommu-
ner blifvit inför stämman föredragna uppstod diskus-
sion under hvilken yrkades dels att med bifall
till Komiterades framställning Fors Kommun
skulle teckna aktier i den föreslagna jernvägen
för ett belopp af 11 300 Kronor dels ock avslag á
framställningen såsom skäl hvarför anfördes huf-
vudsakligen Kommunens nuvarnade stora och i en
snar framtid för skolväsendet erforderlig ytterligare
skuldsättning och höga utskylder. Efter slutad
disskussion och framstäld proposition begärdes
votering, hvarvid för det förstnämnda yrkandet
afgåfvos 2780 röster och för det sistnämnda
2503 röster, hvadan Stämman beslutit, att Fors
Kommun skall till den föreslagna nya jernvägen
bidraga med ett belopp af 11300 Kronor.

Emot beslutet anfördes resarvation af Herrar
Baronen A.Leijonhufvud och Landtbrukaren P.G. An-
dersson i Kohlsta och H. Persson i Svallinge, på
de grunder, som under diskussionen anfördes så
som skäl för afslag å framställningen

Som ofvan
/A. Svedin./

Justeradt den 10 januari 1891

/H. Persson/
/Magnus Brunskog/


Uppläst från predikstolen Söndagen den 18 januari 1891
af /A: Mellin/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 5 januari 1891,” Eskilstuna kommun, hämtad 25 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105560.

Personrelationer