Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 5 juni 1906

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 5 juni 1906

Anmärkning

Protokoll, hållet vid kom-
munalstämma med Fors
socken i sockenstugan den
5 Juni 1906.

{§1.}
Till förnyad behandling företogs den enl.
§6 i stämmans protokoll för den 26 nästlidne
Maj väckta frågan om ett anslag af 300 kro-
nor till ett ungdomsmöte, afsedt att under
midsommarhelgen hållas å Djurgården invid
Eskilstuna Kommunalnämnden, till hvilken frå-
gan remitterats, hade tillstyrkt beloppets sät-
tande till allenast Tvåhundra kronor.

Efter öfverläggning beslöt stämman med 2659
röster mot 893, som röstade för rent afslag, bi-
falla kommunalnämndens tillstyrkan.

Uppläst och godkändt

Som ofvan
/C, Hyltén Cavallius./

Justeradt
/A. L. Lindhagen/
/W Westergren/

Uppläst i Fors kyrka sönd den 10/6 1906 af
/E. Malmborg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 5 juni 1906,” Eskilstuna kommun, hämtad 1 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105562.

Personrelationer