Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 31 mars 1900 (2)

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 31 mars 1900 (2)

Anmärkning

Protokoll, hållet vid
Ordinarie kommunal-
stämma med Fors soc-
ken i Sockenstugan den
31 Mars 1900.

{§ 1.}
Att justera dagens protokoll utsågos Herrar
Disponenten A. Svedin och Öfveringeniören M. Brunskog.

{§ 2}
Upplästes revisornas berättelse öfver
verkstäld granskning af Kommunalnämndens
samt andra under Kommunalstämman höran-
de styrelsers förvaltning och räkenskaper för-
lidet år; och blef i enlighet med revisorernas
hemställan ansvarsfrihet för berörda räken-
skaper och förvaltning beviljad samt rä-
kenskaperna försedda med påskrift om godkän-
nande.

{§ 3.}
Att å Kommunalstämmans vägnar
och med dess befogenhet utfärda erkännan-
de af eller, om så erfordras, ny förbindel-
se å återstående skuldbeloppet till Enke-
och pupillkassan vid Stockholms stads
embetsverk å skuldförbindelse af den 29 Ju-
ni 1891, utgörande den 1. Januari 1900 kronor
11174:78, utsågos Stämmans ordförande , Majoren
C. Hyltén-Cavallius samt kommunalnämndens ord-
förande, Landtbrukaren H. Persson i Svallinge och
vice ordförande Herr Sigurd Starck, Tunafors.

Som ofvan
/C Hyltén Cavallius/

Justeradt
/Magnus Brunskog/
/A. Svedin./

Uppläst i Fors kyrka Söndagen den 1 April 1900 af
/A: Mellin./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 31 mars 1900 (2),” Eskilstuna kommun, hämtad 1 mars 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105543.

Personrelationer