Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 31 mars 1882

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 31 mars 1882

Anmärkning

Protokoll, hållet vid Ordinarie Kommu-
nalStämma med Fors Socken i Socken-
Stugan den 31 Mars 1882.

§ 1.
Stämman förklarades vara lagligen utlyst.

§ 2.
Upplästes revisorernas berättelse öfver verkstäld
granskning af Kommunal Nämndens räkenskaper
och förvaltning för år 1881; och hemstälde revisorer-
na, att ansvarsfrihet måtte beviljas Nämnden sedan
ett belopp af 33 Kronor 31 öre utgörande skillnaden
emellan det, på grund af laga kraftvunnet Kyrko-
stämmobeslut, till presterskapet i församlingen
enligt 1880 års restlängd öfver personella afgifter
till presterskapets aflöning levererade belopp 318 Kro-
nor 8 öre och det af Kronofogden indrifna restlängds-
beloppet 84 Kronor 77 öre; efter med anledning häraf
förd diskussion beslöt Stämman, jemte det an-
svarsfrihet beviljades Nämnden för 1881 års styrelse
och förvaltning, {dels} att resterande utskylds-
belopp af personella afgifterna till prester-
skapets aflöning skall till den del som af
Kyrkostämman icke afkortas, hädanefter
till pastor erläggas af Kommunens Kassa senast
två månader efter hållen uppbördsstämma,
mot det att nämnda kassa erhåller, utom det
indrifna beloppet af restlängden, jemväl godt-
görelse för hvad, som icke kunnat indrifas,
genom innehållande af motsvarande belopp
vid derpåföljande års uppbördsstämma, {dels}
ock att ofvannämnda nu ifrågavarande, an-
märkta belopp 33 Kronor 31 öre icke skall
af pastor återfordras; emot hvilket beslut,
i hvad dess senare del angår, reservation

{Den 31 Mars 1882.} [Fortsättning sidan 2]
anfördes af Herr Baron Leijonhufvud, hvilken yr-
kade bifall till revisorernas ofvan berörda hem-
ställan.

I sammanhang härmed beslöt Stämmans på der-
om framstäldt yrkande, att i räkenskapen skall för
framtiden uppläggas ett särskildt Konto för här
ifrågavarande medel, på det lätt öfversigt deraf
må erhållas.
[Marg:{ Revisionsberättelsen}.]

§.3.
Restlängden öfver 1881 års Kommunalutskylder
granskades och godkändes hvarje [m oläsligt], Nämndens ord-
förande och Herr A. F. Eriksson i Flacksta ut-
sågos att vidare genomgå längden och meddela
behöfliga ansedda afkortningar.
[{Marg: {Restlängden}]

§.4.
Herr Baron A. Leijonhufvud å Hvilsta hade väckt
motion derom {dels} att, med vilkor att Lands-
tinget för ändamålet beviljar 10,000 Kronor samt
öfriga Kommuner inom lasarettsdistriktet an-
visa ett motsvarande belopp, Kommunen för upp
förande af bostad åt läkaren vid Eskilstuna
lasarett måtte anslå ett belopp, motsvarande 20 öre
för hvarje i 1882 års mantalslängd upp-
tagen person, {dels} ock att Kommunen måtte
utse ett sockne-ombud att sammanträda
med öfriga för ändamålet utsedda om-
bud från Kommunerna inom lasarettsdi-
striktet, och som skulle ega att med Kommu-
nens rätt vidare förhandla och besluta i
frågan; efter öfverläggning beslutade stäm-
man i enlighet med det väckta förslaget,
hvarjemte till sådant sockneombud, som
ofvan är nämndt, utsågs Herr Kungl.
Hofpredikanten och Ordensledamöten,

{Den 31 Mars 1882.} [Fortsättning sid 3]
Prosten J: A. Ullgren.
[Marg: {Om lasaretts-
läkarbostad}]

§.5.
Herrar Hofpredikanten m.m j. A. Ullgren
samt Fabrikören ock Riddaren L. F. Ståhl-
berg utsågos att justera detta protokoll.
[Marg: {Protokoll}]

Som ofvan.
/A. Svedin./

Justeradt
/Jak. A, Ullgren/
/L; F; Ståhlberg/

Uppläst ifrån Forss kyrkas perdik-
stol den 10:de April 1882 betygas af
/Axel Waetter/
Comminister i Forss.

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 31 mars 1882,” Eskilstuna kommun, hämtad 12 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105542.

Personrelationer