Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 31 mars 1906

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 31 mars 1906

Anmärkning

Protokoll, hållet vid ordi-
narie kommunalstämma
med Fors socken i socken-
stugan den 31 Mars 1906.

{§1}
Att justera dagens protokoll utsågos
Herrar C. A Thorild och E. Laurén.

{§2.}
Föredrogs revisorernas berättelse öfver
verkställd granskning af kommunalnämn-
dens räkenskaper och förvaltning för år
1905, och blef, i enlighet med deras hem-
ställan, ansvarsfrihet för nämnda räken-
skapsår kommunalnämnden beviljad.

{§3}
På grund af det vid stämman den 17.
nästlidne Februari väckta förslaget, att de
kommunala annonserna skulle, utom i E-
skilstuna stads två öfriga tidningar, äfven
införas i tidningen Folket, beslöt stämman,
att dessa annonser hädanefter skulle in-
föras i stadens tre tidningar.

{§4}
Från socknens fattigvårdsstyrelse hade hem-
ställan gjorts att kommunalstämman måtte,
på det styrelsen bättre än hittills skulle blif-
va i tillfälle att handhafva och kontrollera
den öppna fattigvården, till styrelsens hjälp
utse lämpligt antal personer, att enligt styrel-
sens anvisningar biträda med fattigvårdsgöro-
målen.

Sedan skälen för förslaget närmare utveck-
lats, beslöt stämman enligt fattigvårdsstyrelsens
hemställan:

att till biträden åt fattigvårdsstyrelsen utse
lämpligt antal personer, som under namn
af kretsombud skulle ägna noggrann tillsyn
åt de understödstagare, hvilka af fattigvårdsstyrel-
sen genom vederbörande ledamot dem anvisades;

att dessa kretsombud väljas för en tid af
två år; afgående ombud kan återväljas;

att fattigvårdsstyrelsen skall före hvarje val
till stämman inkomma med förslag till om-
bud; ägande styrelsen, om antalet under-
stödstagare i något distrikt kräfver ökning
i ombudens antal, till stämman inkom-
ma med förslag därom;

att tillämpningen häraf tager sin
början den 1. Juli innevarande år, och första
valet afser tiden intill 1907 års slut;

samt att fattigvårdsstyrelsen äger att för
de valda utfärda nödiga instruktioner.

Första valet af ombud skulle äga rum
på kommunalstämma i Maj månad.

Som ofvan
/C, Hyltén Cavallius./

Justeradt
/C. A. Thorild/
/Erik Laurén./

Uppläst i Fors kyrka sondagen den 8 April 1906 af
/A: Mellin./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 31 mars 1906,” Eskilstuna kommun, hämtad 8 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105544.

Personrelationer