Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 30 juni 1892

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 30 juni 1892

Anmärkning

Protokoll, hållet vid KommunalStämma
med Fors Socken i Sockenstugan den 30
Juli 1892.

§1.
Sedan, uppå framstäld förfrågan, Stämman förklarats
vara lageligen utlyst, utsågos herrar A.J. Westersson
och C.S. Starck att Lördagen den & Augusti justera
detta protokoll i Sockenstugan.

§2.
Till Sockenombud att Måndagen den 3 instundande
Oktober klockan tolf på dagen å tingsstället i Eskilstuna
sig infinna för att jemte ombud från öfriga väg-
hållningsskyldige inom Vester Rekarne härad inför
Vester- och Öster Rekarne Härads Rätt höras och sig yttra dels huruvida
och i hvad mån dessa väghållningsskyldiga åstunda
delning af Häradet i Särdkilda väghållningsdistrikt
eller väghållningsdistrikts utsträckning till större
områden än häradet dels ock huru förhållas bör
med det vägunderhåll, som förut varit för Vester-
och Öster Rekarne Härad gemensam, utsågo kommu-
nens väghållningsskyldiga medlemmar Landtbrukaren
O. Eriksson i Lundby.

§3.
Till Sockenombud att Måndagen den 3 instundande
Oktober klockan tolf på dagen å tingsstället i Eskils-
tuna Sig infinna för att jemte ombud från öfriga
väghållningsskyldiga inom Vester Rekarne härad
inför Vester och Öster Rekarne Härds Rätt höras och
Sig yttra, rörande ej mindre nyttan och behofvet
af en ifrågasatt brobyggnad öfver Hjelmaresund
än äfven samma väghållningsskyldiges deltagande
i byggande och underhåll af nämnda bro, utsågs
af Kommunens väghållningsskyldigas medlemmar
Landtbrukaren H. Persson å Svallinge.
§4.
KommunalStämmans ordförande Materialförvaltaren
A. Svedin utsågs att jemet ombud från Klosters
Socken söka lagfart å Kommunernas gemensamt
egande fastighet gården No 133 i Eskilstuna
Stad. Skolande för denna lagfartsvinnande nödiga
medel utgå af Kommunens Kassa.


§5.
KommunalStämman delgafs Landshöfdinge embetet
i länet resolution den 7 Juli detta år, hvarigenom
uppå af Stämman gjord framställning, att Konun-
gens Befallningshafvande måtte förordna att an-
teckningen i innevarande års mantalslängd för
Fors Socken om Eskilstuna Stad såsom egare till
Westermarken Skulle nr längden utgå, ej förtjenade
afseende. Efter öfverläggning beslöt öfverklaga det
ifrågavarande utslaget med yrkande af dels upp-
häfvande samt bifall till det i saken framstälda yr-
kandet såsom skäl hvarför anfördes:

1:o "då i utslaget såsom skäl för afslag å framställ-
ningen yttras att icke Styrkt blifvit, att annan än
Eskilstuna Stad är egare till Westermarken, så
vill Stämmans häremot framhålla att ej heller Eskils-
tuna Stad styrkt sin eganderätt till denna
mark, och ej mera innevarande år än föregående
år."

2:o "Om Kronan kan utrönas, såsom antagligt är,
vara egare till Westermarken, så borde Fors Socken
framför Eskilstuna Stad ha företrädesrätt till
lösande af denna mark." samt

3:o "enär lägenheten Westermarken är belägen i
Fors Socken och ej inom Eskilstuna Stad kunde
denna senare ej göra anspråk på densamma."

Emot anförandet af dessa skäl anför Stämmans
ordförande reservation.

Tillika beslöts att besvärsskriften skall undertecknad alla
till Kammar Rätten insändas af Stämmans ordförande.


Som ofvan
/A. Svedin/

Justeradt
/Sig, Starck/
/A.J. Westersson/


Uppläst i Fors Gudstjänstlokal Söndagen den 7 Aug. 1892
af /J A; Kastengren/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 30 juni 1892,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105513.

Personrelationer