Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 30 maj 1875

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 30 maj 1875

Anmärkning

Protokoll, hållet i lagligen utlyst kommu
nalstämma med Fors Socken i Sockenstugan
den 30 Maj 1875.

{§1} I anseende till, att Herr C Bergstedt förklarat sig jäfig att hand-
lägga det i §2 omförmälda ärende, förses ordet af - vice ordföranden
G.A Svedin.

{§2} Föredrogs och upplästes i och för förklarings afgifande handlin-
garne i det af Herr C. Bergstedt hos Kongl. Kongl. Maj:t fullföljda
mål i fråga om gjorda anmärkningar vid granskning af Fors Sockens
räkenskaper för år 1873 dels derom att 500 Kronor blifvit från
Rothoffska fondens räntemedel öfverförda till Kommunalkassan
och dels att för minderårige C.E. Gustafssons underhåll utbetalt
125 Kronor och företeddes nu ett förslag till förklaring, som af
stämman godkändes, gående detta förslag derpå ut, att besvären
såsom obefogade och af obehörig person framstälda, måtte
förfalla,

{§3} Till ledamöter i Bevillningsberedningen valdes Hofpredikanten
J.A. Ullgren och Fjerdingsmannnen P.G. Andersson i Kolsta med
Gustaf Andersson i Kolsta som suppleant.

{§4}Herr Friherre Leijonhufvud anhöll, att som innevarande år Fyrktals -
och Debiteringslängd icke blifvit i behörig ordning godkänd och under-
skrifven, sådant måtte ske vid nästa kommunalstämma.

Samma dag uppläst och justeradt

/G A Svedin/
/Ax,K:son Leijonhufvud/
/Jonas Ersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 30 maj 1875,” Eskilstuna kommun, hämtad 2 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105514.

Personrelationer