Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 29 december 1900

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 29 december 1900

Anmärkning

Protokoll, hållet vid gemensamt
sammanträde med Kommunal-
nämnden i Fors socken samt
Municipal - och Helsovårdsnämn-
derna i Nyfors samhälle i
samhällets gård, Stenbäcken, den
29. December 1900.

Närvarande:
af Kommunalnämnden: Herrar Hyltén - Cavallius, Lindé
C.A. Lindqvist, Starck, Thorild och Widlund;
af Municipalnämnden: Herrar Borgström, Karlsson,
P.W. Lindqvist och Nordström samt
af Helsovårdsnämnden: Herrar Brunskog, Johansson,
Nilsson och von Post.

{§1.}
Sedan Helsovårdsnämnden i Nyfors hos Fors
Kommunalnämnd, med anledning af epidemiska
sjukhusets otillräcklighet under nu rådande starka
difteriepidemi, gjort framställning om åtgärdes
vidtagande för beredande af särskild lokal för
de sjukes vårdande hade Kommunalnämnden
hos Nyfors Municipalnämnd anhållit att få för sådant
ändamål hyra lokal i samhällets gård, Stenbäc-
ken, men derå erhållit afslag, i anledning
hvaraf dessa Nämder i dag gemensamt sam-
manträde för att öfverlägga och besluta i frå-
gan; och utsågs Majoren C. Hyltén - Cavallius att
vid sammanträdet föra ordet.

{§2.}
Efter en längre öfverläggning, hvarunder
föreslogs att till epidemilokal förhyra dels en af
slagtare G. Larsson erbjuden butiklägenhet jemte tven-
ne rum, dels ock ett rum och kök i gården Sten-
bäcken, hvilkas innehafvare förklarat sig villig än
på vissa vilkor afflytta derifrån den 10. nästkom-
mande Januari,

{beslöts}, på Doktor von Posts förslag, att de
tvenne rum i hufvudbyggnaden vid Stenbäcken, som
förut diponerats af Nyfors. vattenledningskomité och
nu stå tomma, skulle användas till sjukrum, dock
endast för konvalecenter och i den mån epidemiska
sjukhusets lokaler visade sig otillräckliga.

Genom tidigare fattade beslut har Kommunal-
nämnden anvisat medel till sängutredning m.m.
samt uppdragit åt läkaren, doktor von Post, att
anskaffa sköterska.

Som ofvan

{C,Hyltén Cavallius/

Prot. utdr. t. Kommunalnämnden
Municipalnämnden
Helsovårdsnämnden
d.31.12 00

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 29 december 1900,” Eskilstuna kommun, hämtad 13 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105480.

Personrelationer