Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 29 december 1888

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 29 december 1888

Anmärkning

Protokoll, hållet vid ordinarie
Kommunal stämma med Fors Socken
i Sockenstugan den 29 December 1888.

§1.
Sedan Stämman förklarats vara lagligen utlyst
utsågos Herrar C.G. Pettersson i Gredby och C.A.
Thorild i Lorentsberg att Lördagen den 5 näst kom
mande Januari kl.8 f.m. justera detta proto-
koll hemma hos undertecknad ordförande.

§2.
Innevarande års fyrktals - samt debirerings - och
uppbördslängder företeddes, granskades och
godkändes.

§3.
Till revisorer att granska Kommunal Nämn-
dens räkenskaper och förvaltning innevaran-
de år valdes Herrar Ingeniören M. Brunskog,
sammankallande, och A. Leijonhufvud, samt till
suppleant Ingeniören E.V. Beronius.

§4.
Till elektorer för landstingsmäns väljande
utsågos Herrar S. Persson å Lagersberg med
Nämndemannen E.G. Larsson i Flacksta till
suppleant, Ingeniören C.H. Bergstedt å
Rosenberg med O. Eriksson Lundby till supple-
ant, och Stationsinspektören J. Ericsson
med Nämndemannen A.G. Andersson i Kohlsta
till suppleant.

§5.
Till ledamöter i nästkommande års Bevill-
nings Beredning valdes Herrar Ingeniören
M. Brunskog och Målaren C.E.A. Carlsson
vid Brödraborg samt till suppleant Herr
S. Persson å Lagersberg.

§6.
Till ledamöter i Kommunal Nämnden med tjenstgö
ringstid till 1892 års utgång valdes:
Herrar J.E. Pettersson i Tacktorp
P.G. Andersson d.y i Kohlsta
J.G. Andersson i Stenby
H. Persson i Svallinge och
C.H. Bergstedt vid Rosenberg
samt efter Herr C.O. Jonsson med tjenstgöringstid
till 1890 års utgång
Gårdsegaren C.A. Rosell vid Carlshäll
Qvarstående till 1890 års utgång äro:
Herrar Materialförvaltaren G.A. Svedin
S. Persson å Lagersberg och
Lokomotifföraren A.P. Andersson
Till suppleanter till 1890 års utgång valdes
Herrar Lambert F Ståhlberg vid Ståhlfors
C.A Thorild vid Lorentsberg
E.G. Larsson i Flacksta och
C.G. Hellgren vid Tunafors.

§7.
Till Brandrotemästare med en aflöning af till-
sammanlagdt 30 Kronor utsågos
Herrar Håkan Persson å Svallinge och
P.G. Andersson d.y. i Kohlsta.

§8.
Till Snöfogdar valdes:
1:a Ploglaget: Baronen A. Leijonhufvud för Skjulsta N:o1.
2:a Ploglaget: Stationsinsptor J.Eriksson för Tuna
3:dje Ploglaget: O Eriksson för Lundby
4:de Ploglaget: Håkan Persson för Svallinge N:o 1.
5:te Ploglaget: F.Perssson för Faskunge
6:te Ploglaget: Baronen D. Hermelin för Åsby N:o 2
7:de Ploglaget: Direktör Fahlstedt för Tunafors

§9.
Till Sockneombud att närvara vid alla samman-
träden med allmänningsintressenterna under
nästkommande år samt att besluta i vid dessa
sammanträden förekommande frågor utsågs
nämndemannen E.G. Larsson i Flacksta, hvilken
äfven bemyndigas lyfta och utdela de allmänning
medel som kunna tillfalla hemmanen inom
kommunen.

§10.
Till ledamot i den nämnd som har att upp-
rätta priskurant å de varor och persedlar, som
skola upptagas i nästkommande års markegångs-
taxa valdes O. Eriksson i Lundby.

§11.
Till sockenombud att under nästkommande år
närvara vid alla sammanträden med de väghåll-
ningsskyldige inom häradet samt att dervid beslut
i förekommande frågor utsågs nämndemannen
E.G. Larsson i Flacksta.

§12
Till Sockneombud för kommunens tingshusbygg-
nadskyldige under nästkommande år utsågs
Materialförvaltaren G.A. Svedin, hvilken eger
att under samma år närvara vid alla samman-
träden med de tingshusbyggnadskyldige inom
häradet samt dervid förre talan och besluta
i alla dervid förekommande frågor.

§13.
Till ledamöter i Djurförsäkringskomitén valdes
P.G. Andersson d.y. i Kohlsta och O. Eriksson i
Lundby; qvarstående inom Komitén äro E.G.
Larsson i Flacksta och C.G. Pettersson i Gredby.

§14.
Till ledamöter i Brandstodskomitén till 1891 års utgång
valdes: A.G. Andersson i Kohlsta och O. Eriksson i
Lundby.
Qvarstående till 1889 års utgång äro
S. Persson å Lagersberg och Kyrkowärden P.G. Andersson
i Kohlsta
Till suppleanter valdes E.G. Larsson i Flacksta och
H. Persson å Svallinge.

§15.
Som aflidne fabrikören C.O. Öbergs omyndiga barn Chatha-
rina Elisabeth och Olof Carl Oskar äro boende inom
Fors men skrifna i Eskilstuna Stad så beslöt stämman
lemna ordföranden i uppdrag att i vederbörlig ordning
göra ansökning om rättelse härestinna

§16.
Som fabriksarbetaren L.A. Kajli blifvit för nästkom-
mande år mantalskrifven vid Slussvaktarestugan
inom Fors Socken men är boende i gården N:o 157
i Eskilstuna Stad, så beslöt Stämman lemna ord-
föranden i uppdrag att i vederbörlig ordning göra
ansökning om att rättelse i berörda hänseende måtte
ega rum.

§17.
I anledning af en från Kronolänsmannen R. Lindeberg ankom-
men skrifvelse om inrättande af en arrestlokal inom
det föreslagna Samhället Nyfors, beslöt Stämman att i
frågans outredda skick inte dervid skulle åtgöras; emot
beslutet reserverade sig Herr J.F. Lundqvist vid äppel-
viken.
Som ofvan

/A.Svedin./

Justeras den 5 Januari /C.A. Thorild/ /C.G. Pettersson/
Uppläst i Fors Kyrka. d.6 Jan 1889 af /A.Mellin/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 29 december 1888,” Eskilstuna kommun, hämtad 1 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105479.

Personrelationer