Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 28 december 1892

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 28 december 1892

Anmärkning

Protokoll, hållet vid lagligen utlyst, ordinarie Kom-
munalStämma med Fors Socken i Sockenstugan
den 28 December 1892.

§ 1.
Herrar C. A. Thorild och A. J. Westersson utsågos att Lördagen
den 31 dennes justera detta protokoll hos ordföranden.

§ 2.
Innevarande års fyrktals- samt debiterings- och uppbörds
längder, till granskning förelagda, blefvo utan anmärkning
godkända.

§ 3.
Till revisorer för granskning Kommunal Nämndens räken
skaper och förvaltning för innevarande år utsågos
Herrar Ingeniören M. Brunskog, Sammankallande, och
Ingeniören W. Sundell samt till Suppleant Stationsinspek-
toren J. Eriksson.

§ 4.
Till elektorer för landstingsmäns väljande nästkommande år utsågos Herr
förvaltaren A. Svedin vid Carl Gustafs Stad, Godsegaren
S. Persson å Lagersberg och Landtbrukaren O. Eriksson i
Lundby, samt till suppleanter A. F. Eriksson i Flacksta,
J. G. Andersson i Stenby och A. G. Andersson i Kohlsta.

§ 5.
Till ledamöter i Kommunal Nämnden med tjenstgörings
skyldighet till 1806 års utgång utsågos: Arrendatorn
J. G. Andersson i Stenby, Landtbrukaren H. Persson i Svallinge,
Disponenten J. E. Jonsson i Skogstorp, Arrendatorn A. J
Korell i Wiby och Landtbrukaren O. Eriksson i Lundby.
qvarstående till 1894 års utgång äro: Förvaltaren
A. Svedin vid Carl Gustafs Stad, Godsegaren S. Persson
å Lagersberg. Fabriksidkaren A. J. Westersson vid
Nybyberg, Handlanden C. A. Thorild vid Kina, Bokhållaren
C. S. Starck vid Tunafors och Fabriksidkaren F. T.
Söderbäck vid Stenslund.

Till Suppleanter i Kommunal Nämnden för en tid af
två år valdes: Landtbrukaren A. F. Eriksson i Flacksta
Gårdsegaren C. W. Blomqvist vid Erkslund, Trädgårdsmä-
staren C. A. Borgström vid Grindstugan och Verktygsarbe-
taren A. G. Larsson vid Grindstugan N:o 22.

§ 6.
Till Brandrotemästare för nästkommande år valdes
Nämndemannen A. G. Andersson i Kohlsta och Arren-
datorn J. G. Andersson i Stenby, hvilka härför åtnjuta
arvode af tretio Kronor.

§ 7.
I tur att bestrida Snöfogdebefattningar inom Kommu-
nen för nästkommande år äro:
1:a Ploglaget, Rättaren Niklas Jansson för hemmanet Hof
2:a Ploglaget, Rättaren C. A. Pettersson för Mesta N:o 4.
3:dje Ploglaget, Fabrikören Er. Åselius för Gredby lott. litt. E.
4:de Ploglaget, A. F. Eriksson för Flacksta
5:te Ploglaget, Inspektor P. H. Dahlbom för Kälby
6:te Ploglaget, Befallningsman P. E. Pettersson för Lund och
7:de Ploglaget, Direktören G Fahlstedt för Tunafors Bruk.

§ 8.
Till God man för tillsyn öfver förmynderskap, för en
tid af 4 år från och med nästkommande år, utsågs
förvaltaren G. A. Svedin vid Carl Gustafs Stad.

§ 9.
Till ombud att närvara vid sammanträden med in-
tressenterna i häradets allmänning under nästkommande
år utsågs Landtbrukaren H. Persson å Svallinge,
hvilken äfven bemyndigas lyfta och utdela de
allmänningsmedel, som tillkomma hemmanen inom
Kommunen.

§ 10.
Till ombud att under nästkommande år närvara
vid sammanträde i och för upprättande af
priskurant å de varor och persedlar, som skola
upptagas i samma års markegångstaxa, ut-
sågs Herr O. Eriksson i Lundby.

§ 11.
Till ombud för kommunens väghållningsskyldige under
nästkommande år utsågs Godsegaren S. Persson, hvilken
i sådan egenskap eger närvara vid alla sammanträden
med de väghållningsskyldige inom Vester Rekarne härad,
äfven de som betingas af föreskrifterna i nya Väglagen
af den 23 Oktober 1891 samt dervid föra talan
och deltaga i besluten i alla frågor, som dervid
kunna förekomma.

§ 12.
Till ombud att närvara vid
alla sammanträden med de
tingshusbyggnadsskyldige inom tingslaget under nästkommande år
samt dervid föra talan och deltaga i
beslut i alla frågor, som dervid kunna före-
komma, utsågos förvaltaren A. Svedin vid Carl
Gustafs Stad

§ 13.
Till ledamöter i Brandstodskomitén för en
tid af tre år utsågos Herr Godsegaren S. Person
å Lagersberg(ordförande) och Kyrkowärden P. G.
Andersson i Kohlsta;

Qvarstående äro: Nämndeman A. G. Andersson i Kohlsta
och O. Eriksson i Lundby.

Som ofvan
/A. Svedin/

justeradt den 31 December 1892.
/C. A. Thorild/
/A. J. Westersson/

Uppläst i Fors kyrka Söndagen den 8 Januari 1893
af /A; Mellin/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 28 december 1892,” Eskilstuna kommun, hämtad 18 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105460.

Personrelationer