Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 28 december 1895

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 28 december 1895

Anmärkning

Protokoll, hållet vid ordinarie Kom-
munalstämma med Fors Socken i
Sockenstugan den 28 December 1895

§1.
Sedan, uppå framstäld förfrågan derom, Stäm-
man förklarats vara lagligen utlyst, utsågos
Herrar S. Starck och C.A. Borgström att uppå
ordförandens kallelse, justera dagens protokoll.

§2.
Innevarande års fyrktals- samt debiterings
och uppbördslangder till granskning före-
lagda blefvo utan anmärkning af Stämman
godkända.

§3.
Till revisorer för granskning af Kommunal-
nämndens samt andra under Kommunalstämman
hörande Styrelsers och komitéers räkenska-
per och förvaltning innevarande år utsågos
Herrar Ingeniören M. Brunskog, sammankallande
Stationsinspektoren J. Ericsson och
till Suppleant Kamreraren R. Lingmark

§4
Till elektorer för landstingsmäns väljande
utsågos.
Förvaltaren A. Svedin vid Carl Gustafs Stad
Godsegaren S. Persson å Lagersberg samt
Landtbrukaren Olof Eriksson i Lundby och
till Suppleanter
Trädgårdsmästaren C.A. Borgström
Byggmästaren C.V. Johansson och
Gårdsegaren C.E. Pettersson

§5.
Till ledamöter i nästkommande års be-
villningsberedning valdes
Godsegaren S. Persson å Lagersberg och Handlanden
C.A. Thorild i Kina samt till Suppleant Landt
brukaren H. Persson å Svallinge

§6.
Till Brandrotemästare för nästkommande år
valdes Herrar A.J. Korell i Wiby och J A.
Lundqvist i Kråktorp, hvilka härför erhålla
ett arvode af 30 kronor per år

§7.
Till Sockenombud att närvara vid samman-
träden med allmänningsintressenterna inom
häradet under nästkommande år utsågs
Landtbrukaren Håkan Persson å Svallinge hvilken
äfven bemyndigades att lyfta och utdela de
allmäningsmedel, som kunna tillfalla hemma-
nen inom kommunen

§8.
Till Sockenombud att under nästkomman-
de år närvara vid sammanträde för upprättande
af priskurant å de varor och persedlar, Som
skola upptagas i markegångstaxan utsågs
Landtbrukaren O. Eriksson i Lundby.

§9.
Till Sockenombud att närvara vid sammanträden
med de tingshusbyggnadsskyldige inom
tingslaget under nästkommande år utsågs
Materialförvaltaren A. Svedin vid Carl Gustafs
Stad.

§10
Till Sockenombud att närvara vid sammanträden med
de väghållningsskyldige inom Vester Rekarne
väghållningsdistrikt under nästkommande år
utsågs Landtbrukaren H. Persson å Svallinge

§11
Till Snöfogdar under nästkommande år
utsågos för
1:a Ploglaget, Inspektor P.H. Dahlbom för Kälby
2:a Ploglaget, Befallningsman N. Jansson för Skjulsta N:o 2
3:dje Ploglaget, Direktör G. Fahlstedt för Fors hemman
4:de Ploglaget, Godsegaren S. Persson för Löppinge
5:te Ploglaget, Arrendatorn A.J. Korell för Wiby
6:te Ploglaget, Landtbrukaren H. Persson för Flackersta
7:de Ploglaget, Nämndeman A.G. Andersson för Kohlsta N:o 1
8:de Ploglaget, Befallningsman P.E. Pettersson för Åsby N:o 2.

§12.
Vid Kommunalstämma den 20 sistlidne April
väcktes af Herr C.A. Borgström motion derom,
att hundskatten skulle inom kommunen höjas
från och med nästkommande år till ett belopp
af tio kronor för hvarje hundkreatur; under den
öfverläggning, Som i anledning häraf uppstod
yrkades dels bifall till motionen dels ock
att denna skatt skall under nästkommande år
och tills vidare utgå med fem kronor för hvarje
hundkreatur; efter slutad öfverläggning och fram-
Stäld proposition begärdes votering, hvarvid med
4032 röster mot 1129 beslöts att hundskatten
skall för nästkommande år och tills vidare utgå
med ett belopp af fem kronor om året för
hvarje hundkreatur

Som ofvan
/A Svedin/

Justeradt
/Sig, Starck./
/C.Ax. Borgström/

Uppläst i Fors kyrka Söndagen den 5 Januari 1896 af
/C. Sundström/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 28 december 1895,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105461.

Personrelationer