Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 28 december 1887

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 28 december 1887

Anmärkning

Protokoll, hållet vid ordinarie Kom-
munalStämma med Fors Socken i
Sockenstugan den 28 December 1887.

§1.
Sedan Stämman förklarats vara lagligen ut-
lyst utsågos Herrar C. H. Bergstedt och S.
Persson att Lördagen den 31 dennes samman-
träffa hos ordföranden att justera detta
protokoll.

§2.
Fyrktals- samt debiterings- och uppbördsläng-
derna företeddes, granskades och godkändes.

§3.
Till revisorer för granskning af Kommunal-
Nämndens räkenskaper och förvaltning för
innevarande år valdes Herr Ingeniören M.
Brunskog, sammankallande, och Herr Baron
A. Leijonhufvud å Hvilsta samt till Supple-
ant Herr Ingeniören E. V. Beronius

§4.
Till elektorer för väljande af landstingsmän
utsågos Herrar S. Persson å Lagersberg med
Nämndemannen E. G. i Flacksta som
Suppleant samt Ingeniören Carl Henrik
Bergstedt vid Rosenberg med hemmansegaren
O. Eriksson i Lundby som Suppleant.

§5.
Till ledamöter i nästkommande års Bevill-
nings Beredning valdes med öppen votering
Herrar Ingeniören M. Brunskog med 3557 röster
och Målaren C. E. A. Carlsson vid Brödraborg
med 2344 röster; Herrar S. Persson å Lagers-
berg erhöll 1935 röster och fabrikören Joh. Eng-
ström 1760 röster; till Suppleant utsågs
Herr S. Persson å Lagersberg.

§6.
Till Brandrotemästare för nästa år valdes Herrar
H. Persson å Svallinge och P. G; Andersson i Kohlsta
N:o 2 emot en aflöning af tillsammans trettio
Kronor

§7.
Till Snöfogdar för nästa år utsågos i enlighet
med faststäld turlista:
1:a Ploglaget: Herr S. Persson för Löppinge
2:a Ploglaget: C. E. Moberg i Frönäs
3:dje Ploglaget: O. Eriksson för Flackersta
4:de Ploglaget: L. E. Ersson för Kohlsta N:o 2
5:o Ploglaget: Herr C. Bergstedt för Kälby
6:te Ploglaget: Baron D. Hermelin för Kråktorp
7:de Ploglaget: Direktör A. L. Örström för Fors hemman
och Tunafors bruk.

§8.
Till Sockneombud att närvara vid sammanträden
under nästkommande och
med allmänningsinteressenterna valdes nämndemannen
E. G. Larsson i Flacksta, hvilken äfven bemyndigades
lyfta och utdela de allmänningsmedel, som kunna
tillfalla hemmanen inom kommunen.

§9.
Till ledamot i den nämnd, som har att upprätta
priskurant å de varor och persedlar, som skola
upptagas i nästkommande års markegångstaxa
valdes nämndemannen E. G. Larsson i Flacksta.

§10.
Till Sockneombud att närvara vid sammanträden
med de väghållningsskyldige inom häradet under näst-
kommande år valdes nämndemannen E. G.
Larsson i Flacksta.

§11.
I enlighet med Konungens Befallningshafvandes
kungörelse af den 21 sistlidne Oktober före-
togs nu val af Sockneombud, som har att
jemte ombud från öfriga i berörda kungörelse
omnämnda socknar samt de personer som
af Konungens Befallningshafvande dertill förord-
nas upprätta särskilda priskuranter för
markegångssättningen; och utsågs till sådant
ombud Godsegaren S. Persson å Lagersberg

§12
Sedan E. G. Larsson i Flacksta afsagt sig
uppdraget att vara fjerdingsman, så före-
togs nu i anledning af Kronofogdens i orten
anmälan härom val af fjerdingsman för
Kommunen från och med
nästkommande år; och utsågs härtill
handlanden och gårdsegaren C. A. Thorild
vid Lorentsberg.

Lönen bestämdes till 200 Kronor för år
och skulle det då åligga Thorild att utom
åligganden för fjerdingsmanstjensten i öfrigt
jemväl biträda vid utdelningen af Kommu-
nal- och Prestdebetsedlar samt uppbörden
av dessa medel och derjemte utöfva den Kom-
munal Nämnden tillkommande tillsyn öfver
minderårigas användande i arbete vid handt
verk och fabrik m. m.

§13.
Uppå anmälan af vederbörande Sockne-
ombud vid mantalskrifningen för näst-
komma år att i Kommunens mantalslängd
upptagits dels följande fattighjon, som tillhö
ra Eskilstuna Stad, nemligen:

Johanna Matilda Larsson, boende Westermarken N:o 46.
Sara Lena Bergström, boende dersammastädes
Erika Charlotta Westergren, boende Westermarken N:o 17.
och Hedda Sofia Andersson, boende Marielund
dels ock förra pigan Charlotta Holmström från
Eskilstuna Stad, hvilken blifvit skrifven vid Johan-
neberg, der hon dock aldrig varit boende eller har
bostad, så beslöt nu KommunalStämman lemna
ordföranden i uppdrag att hos Konungens
gens Beffallningshafvande göra framställning om dessa personers
öfverflyttande till Eskilstuna Stads mantalslängd.

Äfvenledes beslöt Kommunal Stämman att lemna
ordföranden i uppdrag att hos Konungens Befall-
ningshafvande gör framställning att på Fors
Socken Skrifna förra pigan Maria Lovisa Larsson
med oäkta barn, som mer än ett år vistats vid
Lådeby i Torpa Socken af Westmanlands
län måtte blifva i nämnda eller annan veder-
börande Kommun mantalsskrifven för nästkom-
mande år.

§14.
Sedan Sockneombudet vid mantals Skrifningen för näst-
lidet år anmält, att Härads skrifvaren förklarat att
fabrikören Joh. Engströms rakknifsfabrik, som förli-
det och innevarande år varit upptagen i Fors Socken för nästa år
upptagits inom Kloster socken, så beslöt nu Stämman
att då denna öfverföring grundar sig på uppgift
från Styrelsen för Eskilstuna Jernmanufaktur Ak-
tie Bolag, hvilken uppgift samma Styrelse nymera
förklarat hafva tillkommit af förbiseende samt
i följd deraf ämnar hos Konungens Befallnings-
hafvande återkalla,
då den nya fabriken är uppförd på tomten till
och till en del på alldeles samma plats, der det
så kallade Tunafors Sliphus, hvilket af ålder
räknats tillhöra Fors Socken, varit beläget,
då till den nya fabriken användes samma
ränna och vattenfall som till nyssnämnda
Sliphus,
då vidare af tillgängliga kartor synes
ehuru desamma icke visa Sockengräns, lik-
väl otvetydigt framgå att ifrågavarande fa-
brik är till alla delar uppförd på område tillhörande
Fors Socken, att
ofvanberörda mantalsskrifningsåtgärd skall
öfverklagas under yrkande att rakknifs-
fabriken måtte i Fors Socken upptagas;
och uppdrogs åt Herrar Godsegaren S. Persson
och Ingeniören C. H. Bergstedt att jemte
ordföranden anskaffa härför nödiga handlingar samt
uppsätta och å Stämmans vägnar underskrif-
na besvärsskriften i ämnet till Konungens
Bafallningshafvande mot beslutet reserverade sig
Herr Baron A. Leijonhufvud.

Som ofvan
/A Svedin./

Justeradt den 31 Dec. 1887
/C. H. Bergstedt/
/S. Persson/

Uppläst i Forss Kyrka den 1 Januari 1888 af
/Er; Gotth; Åbergh/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 28 december 1887,” Eskilstuna kommun, hämtad 15 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105459.

Personrelationer