Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 26 januari 1877

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 26 januari 1877

Anmärkning

Protokoll, hållet vid lagligen
utlyst Kommunalstämma med
Fors socken i sockenstugan den
26 Januari 1877.

{§1.}
På fråga af Ordföranden förklarade de närvarande
att stämman blifvit lagligen pålyst.

{§2.}
Sedan Fjerdingsmannen A.G. Andersson i Kohl-
sta afsagt sig denna befattning, valdes härtill A.F
Eriksson i Flacksta för året 1877. Eriksson, närva-
rande, åtog sig befattningen.

[MARG: lemnat utdrag d. 30/1 1877]

{§3.}
Sedan den af Kongl. Maj:t tillsatta vägkommitéen
infordrat upplysning hvad kostnaderna äro för väg-
underhållet inom Kommunen, såväl sommar- som
vintertiden, uppdrog stämman åt Nämndemannen
Anders Andersson i Faskunge och Per Gustaf Anders-
son i Kohlsta att härom upprätta förslag och der-
med till Ordföranden skyndsamt inkomma.

{§4.}
Stämman, som blifvit Kommunicerad Herr C. Berg-
stedts besvär öfver ordförandevalet i stämman den
29 nästl. December, antog såsom sin förklaring ett af
Herr f.d. Löjtnanten A. Lindhé skriftligen affattadt för-
slag dertill, så lydande:

"Till Kommunens Befallningshafvande i Nyköpings Län
I anledning af K:s Befh:s infordrade förklaring i afseen-
de å Herr C Bergstedts till K:s Bef:de ingifna klagomål
öfver Fors' Sockens Kommunalstämmobeslut den 29 sistl.
December, hvarigenom Friherre A. Leijohufvud valdes
till Kommunalstämmans ordförande, får till svar
harmed lemnas:

Herr Bergstedt grundar sin anhållan, att Frih:
Leijonhufvuds val måtte som ogiltigt förklaras, hufvudsak-
ligen på 14 § i Kongl. Förordningen den 21 Mars 1862 rö-
rande Kommunalstyrelsen å landet, hvilken § af Herr
Bergstedt så tolkas, att enär Friherre Leijonhufvud ej är
i Fors Socken mantals- och skatteskrifven, han ej heller till
föutnämnde befattning är valbar: Denna uppfattning
eger ock utan tvifvel sin fulla rigtighet, såvida uttryc-
ket {bosatt} är fullt liktydigt med {mantals} och {skatte-
skrifven}. - Att en dylik uttydning, åtminstone ännu
ej vunnit någon häfd, bevisas bäst deraf, att den ännu
ej tillämpats; tvertom kunna vi anföra många kommmu-
ner, hvarest, såväl forna som nuvarande Ordförande i
Komm. Stämma ingalunda varit eller äro mantals- och
Skatteskrifna, utan att några klagomål deremot anförts. -

Orimligt vore ock, om Friherre Leijonhufvud, hvars egen-
domar till en 5/6 äro belägna inom Fors Socken, ehuru
manbyggnaden i Klosters, och som således i Kommunalt
hänseende har sina största intressen att bevaka inom
förstnämnde Socken ej skulle derstädes kunna till Ord-
förande i Kommunalstämman väljas. Skulle Herr Berg-
stedts tolkning vara den rätta, följa ock af §§ 29 ock
42 i samma Kungörelse, att Friherre Leijonhufvud ej
heller skulle vara valbar till Kommunalfullmägtig
eller ledamot i Kommunal Nämnden uti Fors Socken.
Vore det så skulle utan tvifvel följden vara, att inom
många Kommuner det vore hardt när omöjligt,
att till nämnde platser finna lämpliga personer.

Det synes ock, som skulle Herr Bergstedt först
vid nämnde val-tillfälle den 29 sistl. December
fått denna uppfattning av 19 § i Kongl. Kungörelsen,
enär han aldrig gjort någon anmärkning eller an-
fört klagomål mot Friherre Leijonhufvuds val till
ledamot i Fors Sockens Kommunal Nämnd, hvilken
befattning Friherre Leijonhufvud i flera år bestridt;
t.o.m. under en tid, då Herr Bergstedt varit Ord-
förande i Kommunalstämman och i denna egenskap
väl i första rummet äfven då bordt öfverklaga lag-
stridiga val. -

Hvad Herr Bergstedt vidare i frågan andrager torde
på dess afgörande utöfva ringa inflytande, men bör
till undvikande af missförstånd dock bemötas. -

Omnämnandet att Friherre Leijonhufvud vid valet fått
4.302 röste…ìxnri inbegripna Fr)g. Leijonhuevud på
sig sjelf afgifna 670 röster förtjenar intet afseende då
Friherre Leijonhufvud deruti varit i sin fulla rätt

Hvad beträffar Herr Bergstedts omdöme om Friherre
Lei…»Ç«d®dݖp?8´]@lighet för befattningen i fråga, på
grund af hans innehafvande utaf Större egendomar
inom Klosters Socken, saknar detta så mycket mera
all betydelse, som det ej är med verkliga förhållandet
öfverstämmande. - Friherre Leijonhufvud eger inom
Klosters Socken 1 3/16 mantal, mem deremot inom Fors
5½ och i inegor ca 1/6 i Klosters mot i Fors Socken.

Enär Herr Bergstedt i samband med detta sista på-
stående äfven anför, att Friherre Leijonhufvud inom
Klosters Socken bestrider flera Kommunala uppdrag,
måste väl detta ock få tydas såsom såge Herr Berg-
stedt äfven häruti ett bevis för Friherre Leijonhuf-
vuds olämplighet som Kommunalstämme - Ordförande
i Fors Socken. -

Det är sannt, att Friherre Leijonhufvud mera än
de fleste uppoffrar tid och omtanka åt Kommunala
uppdqag, men enär det ock är nogsamt bekant,
med hvilket nit och nogrannhet Frih: Leijonhufvud
alltid utfört dylika uppdrag, har Fors Kommun
allt skäl, att vara tacksam mot Friherre Leijon-
hufvud, som till sina många göromål ej tvekat
att lägga äfven detta sista förtroendeuppdrag, hvar-
till Fors KommuÃw/`|=9 Sistl. ucembÿà utvalt honom oc[=A›Þ”´z܌p%$ TBag han haft full rätt att afsäga sig. - :#%‡ª}st-
då, nCd Friherre LeijonhufvudsYk—͉¬p™‹54:1BU uppdrag vi-
sa³ sig ha begått någon fö`}umelse, försw òï hade det
kunnat vara befogadt af Herr Bergstedt att áramdraga
ett sådant skˆo för Friherre Xeijonhufvuds olämplighet, som
det af honom sist anförd`; nu synes detta illa vîndt
och fullt ›otiveradt. -

På grund af ofvanstående anförda anhålKes, att å Herr
Bergsteuus Klagomål ej •N fästas afseende utan Friherre
Leijonhufvuds val af Knungens Befallningshafv'ide Stad-
fästò@." -

Häremot reserv a’,¤xÞø4?7;}aterialförvaltarn A.
SVe\in oc itvrad0Q
üD«õ ƒ·yp05\Q¨jag hcke den tydning af 14 §#i Kongl. Förordningen
deR 21 MarS 862, o} Jomm0aš:Õ3|Ô¹>p05BÕ`velau
gifva.

2:0) !‰ …=Eº|ضp9:7ÕDt i besvarande a. klagandens
an~öramde Rtt "Herr Baron Leijonhufvud vore till Ordföran-
de i Fors Sockens Kommunalstämma mindre lämplig," sy-
nes der hafva helt och hållet förbisett tillägget: " e-
medan ham innehar flere Kommunala Befattningar i
Klosters Socken."

3:o) då valet synes vara författningsstridigt, kan jag
icke instämma i yrkandet, att Herr Bergstedts be-
svär måtte ogillas ; "

j hvilken reservation A.G. Andersson i Kohlsta
instämde. -

[MARG: Besvardt. d. 30/1 77 till Kronofogden]

{§5.}
Uppdrogs åt Herr Fabrikören L.F. Ståhlberg och
Materialförvaltaren Svedin att, jemte Ordföranden,
justering af dagens protokoll verkställa. -

Den 27 Januari 1877 uppläst och justeradt

/Ax;K:son Leijonhufvud:/
/L;F; Ståhlberg/
/A. Svedin./

Uppläst ifrån Predikstolen
d. 28/1 1877 af /Jak.A. Ullgren/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 26 januari 1877,” Eskilstuna kommun, hämtad 22 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105414.

Personrelationer