Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 26 januari 1895

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 26 januari 1895

Anmärkning

Protokoll, hållit vid Kommunalstämma
med Fors Socken i Sockenstugan den
26 januari 1895.

§1.
Sedan, uppå framstäld förfrågan, Stämman förklarats
vara lagligen utlyst, utsågos Herrar C.S. Starck
och C.A. Thorild att Söndagen den 27 dennes kl.
8,30 f.m. justera detta protokoll hos ordföranden.

§2.
På grund af framställning från vederbörande
Domhafvande företogs val af nämndeman efter
Godsegaren S. Persson å Lagersberg och utsågs der-
till enhälligt Landtbrukaren Håkan Persson å Svallin-
ge.

§3.
För förklarings afgifvande föredrogos de besvär
förman A. G. Larsson anfört öfver hans val
till ledamot i Kommunal Nämnden för den period
som börjat den 1 i denna månad och från hvilket
uppdrag han yrkat att varda befriad; och
beslöts att såsom förklaring endast anföra, att inga
sådana skäl eller förhållanden förefinnas, som
kunna föranleda bifall till hans framställning
samt att det bemälde Larsson i berörda hänseende
lemnade uppdrag både kan och bör af honom
utföras.

§4.
Föredrogs för yttrandes afgifvande, en af handels-
idkerskan Anna Lovisa Lundgren vid Vegers-
berg i Nyfors samhälle ingifven ansökning om
rätt att få i sin handelsbod vid förberörda
lägenhet hålla allmänheten till handa till
afhemtning s.k. isdricka och svagdricka i partier
om mindre än tio liter; och hvilken an-
sökning blifit af nämnden tillstyrkt;
under den öfverläggning som i anledning
häraf uppstod yrkades dels instämmande i nämndens till-
styrkande utlåtande dels ock att Stämman skulle af-
styrka bifall till ansökningen; efter slutad öfverlägg-
ning och framställd proposition begärdes votering
hvarvid Stämman med 2523 röster mot 926 röster;
som afgåfvos för afstyrkande beslöt instämma i
nämndens tillstyrkande yttrande.

§5.
Föredrogs för yttrandes afgifvande en af matvaruhand-
landen G. Lundberg gjord framställning om rätt att
få i handelsboden vid Grindstugan No: 36 till afhemt-
ning hålla allmänheten till handa s.k. Svagdricka i
partier om mindre än tio liter, hvilken ansökning
blifvit af nämnden afstyrkt, men beslöt nu Stämman
förorda bifall till densamma.

§6.
Af Herr S. Starck vid Tunafors ingafs skriftlig
motion att Stämman måtte besluta att, utöfver det i
Staten för innevarande år faststälda belopp till
fjerdingsmans aflöning, anslå ytterligare 150 kronor för
samma ändamål, och skulle denna motion förekomma
till afgörande vid nästa kommunalstämma.

Som ofvan
/A. Svedin./

Justeradt
/Sig, Starck./
/C.A. Thorild/

Uppläst i Fors Kyrka Söndagen den 27 Januari 1895 af
/A; Mellin/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 26 januari 1895,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105415.

Personrelationer