Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 25 oktober 1902

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 25 oktober 1902

Anmärkning

Protokoll, hållet vid ordina-
rie kommunalstämma med
Fors socken i sockenstugan
den 25 Oktober 1902

{§1.}
Af Kommunalnämnden upprättadt förslag till
Utgifts- och Inkomststat för socknen under näst-
kommande år föredrogs och godkändes att gälla
sålunda:

{Utgifter.}

A) {Till fattigvården:}

Lön och stat till föreståndare vid fattiggården 1500:-
Lön och stat till piga vid fattiggården 300:-
Lön och stat till dräng vid fattiggården 475:-
Tillsyningsmän vid fattiggården 150:-
Bokföring vid fattiggården 50:-
Underhåll af hus, dragare och inventarier 700:-
Onera 175:-
Ränta och amortering af fattiggårdslånet 800:-
Underhåll af hjon vid anstalten 7000:-
Underhåll af hjon utom anstalten 5000:-
Extra och oförutsedda utgifter 1850: 18000

B) {Till öfriga behof:}

Aflöningar: till brandrotemästare 30:-
till fjerdingsman 1200:-
till läkare 500:-
till polisman i Nyfors 750:-
till vaccinationsföreståndare 50:-
Jura stolae och prestlönsuppbörden 200:-
Annonser, skrifmateriel och postporto 500:-
Protokolls- och räkenskapsföring hos kommunalnämnden 1200:-
Ränta och amortering af lånet ur Gallén-
ska fonden 900:-
Ränta och amortering af lånet för Norra Söder-
manlands jernvägsaktierna 612:-
Extra och oförutsedda utgifter 1058 7000:-
Summa 25.000:-

{Inkomster.}

A) {Som ej behöfva utaxeras:}

Beräknad afkastning af fattiggården 2000:-
Inkomst af hjonens arbete 200:-
Bränvinsmedel 2000:-
Ersättning från främmande kommuner 400:-
Matlagsafgifter för Westermarken 270:-
Hundskattemedel 500:- 5370:-

B) {Att uttaxera:}

Till fattigvården:
af 121 200 fyrkar á 12 f 14544:-

Till öfriga behof:
af 121 200 fyrkar á 8 f 9696:-
Säger kronor 24240:-

Afgår beräknad afkortning 4610:- 19630:-
Summa 25.000:-

{§2}
Från Landstingets epideminämnd hade till Stäm-
mans ordförande aflåtits en skrifvelse med be-
gäran att stämman ville utse ombud, som eg-
de öfverenskomma med nämnden om öfver-
låtelsen af socknens epidemiska sjukhus till
Landstinget; och utsågs undertecknad, stämmans
ordförande, samt godsegaren S. Persson å Lagers-
berg och förvaltaren E. Laurén, Carl Gustafs
stad, att å kommunens vägnar träffa nämnda öfverenskommelse och underteckna
öfverlåtelsehandlingen samt uppbära liqviden,
hvilken derefter levereras till kommunens
kassa. Utdrag af detta protokoll skall gälla
såsom fullmakt för de valde.

{§3.}
Kommunalstämman valde såsom ombud
vid blifvande mantalsskrifning med kommunen
till ledamöter
Inspektoren P. H. Dahlbom, Skogstorp,
Godsegaren S. Persson, Lagersberg.
Instrumentmakaren A Asplund, Erikslund och
Slagtaren G. Larsson, Johanneberg;
samt till deras suppleanter:
Rustmästaren G. Miller, Carl Gustafs Stad,
Arrendatorn O. Andersson, Stenby,
Damaschör A. Andersson, Rosendal och
Gårdseg. A T. Andersson, Mosebacke.

{§4}
Från Erik Wilhelm Johansson, förut boende i
Nyfors N:o 18, hade inkommit en anhållan om
återfående af 24 kr. 88 öre, hvilket belopp Johansson
skulle erlagt för mycket i kommunalutskylder
för år 1901 emedan den för honom beräknade års-
inkomster, 1210 kronor, på grund af ombyte af
sysselsättning ej uppgått till mer än 993 kronor;
men då Johansson ej i vederbörlig tid öfverklagat
taxeringen afslog Stämman hans begäran.

{§5}
Att justera dagens protokoll utsågos Herrar
H. Persson i Svallinge och E Laurén, Carl Gu-
stafs Stad.

Som ofvan
/C, Hyltén Cavallius./

Justeradt
/Erik Laurén,/
/H. Persson/

Uppl. i Fors kyrka sönd. d. 26/10 02 af:
/C. Sundström./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 25 oktober 1902,” Eskilstuna kommun, hämtad 7 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105409.

Personrelationer