Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 25 oktober 1869

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 25 oktober 1869

Anmärkning

Protokoll, fördt i Kommunal-
stämma med Fors Socken den
25 October 1869.


{§.1.}

Föredrogs Kommunal Nämndens förslag till ut-
gifts och Inkomststat för Fors kommun under
år 1870; och med godkännande af samma förslag
beslöts, att under år 1870 skulle uttaxeras:

1:o {för Fattigvårdsbehofven}:

a.)Af personer: à 50 öre för man och 25 öre för qvinna ;

b.) af statdrängar, handtverkare, inhyseshjon och back-
stugesittare à 2 rd [riksdaler], samt af jordtorpare à 1 rd;

c.) af fyrkar (utom Carl Gustafs Stad) à 13 öre;

2:o {Till Amortering å Grafkassans skuld} :
En rd på hvarje oförmedlat mantal i Socken samt
å mantalsskrifvne personer, enligt Kyrkostämmas beslut.

3:o {Till Amortering å Kommunens skuld till Rothoffska fonden}:
3 öre å hvarje fyrk inom hela socknen.

4: { Till öfvriga Kommunalbehof}:
7 öre å hvarje fyrk inom hela Socknen


{§.2.}

I protocollet skulle antecknas att Herr C. Bergstedt
nu aflemnat 5 bundtar wäf, innehållandes sam-
manlagdt enligt påskrift 247 alnar, hvilka
väfbundtar nu förseglades och skulle af Ordfö-
randen hemtagas samt sedan till Nämnden öfver-
lemnas.

Denna väf hade åstakommits genom lemnadt
arbete åt fattiga quinnor.


{§.3.}

Herr L.F. Ståhlberg valdes till Socknens Ombud
vid blifvande extra bolagsstämma med intressen-
terne uti Rekarne Häraders Lazarett jemte
samma häraders och Eskilstuna samt Thors-
hälla Städers Kurhus, å tingshuset Onsdagen
den 27 dennes, Kl. 11 f.m.


{§.4.}

Såsom infordradt yttrande öfver en af Öster och
Wester Rekarnes hushållningsgille gjord
framställning, om inrättandet af en årlig större
Kreatursmarkned på Tunafors bruks egor,
beslutade Kommunalstämman förklara, att
den begärda marknaden ansågs medföra nytta
för orten, men att stämman ansåg, det på
Tunafors Bruks mark i Fors Socken icke fanns
tillräckligt utrymme för en större kreatursmarknad,
hvaremot stämman ansåg att på Brukets egor
inom Klosters Socken funnes en plats som vore mycket tjenlig.


{§.5.}

I enlighet med motion af Herr L.F. Stålberg,
beslöt stämman att från Fors Socken skulle skickas
ett Ombud till blifvande Ordinarie Bolagsstämma
med Länets BrandstodsBolag, då fråga om reglements-
förändring förekommer.


{§.6.}

Till arfvode åt det i föregående §. nämnda Ombud
anslogs 30 rd [riksdaler] af Kommunens medel.


{§.7.}

Herr C. J. Lundberg på Lagersberg valdes
att såsom Ombud från Fors Kommun bevista
instundande ordinarie bolagsstämma med Länets
Brandstodsbolag.

Uppläst och Justerat

/L;f; Ståhlberg/
/D. Hermelin/
/Ax; K:son Leijonhufvud/

Upläst i Eskilstuna K:a d. 31 Oct 1869 af /Y J. Bergholm/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 25 oktober 1869,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105408.

Personrelationer