Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 23 november 1895

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 23 november 1895

Anmärkning

Protokoll, hållet vid Kommunalstämma
med Fors Socken i Sockenstugan
den 23 November 1895.

§1.
Sedan, uppå derom framstäld förfrågan, Stämman för
klarats vara lagligen utlyst, utsågos Herrar C.A.
Thorild och C.A. Borgström att uppå kallelse
af ordföranden justera detta protokoll

§2.
I afseende å användningen af de medel, som
influtit vid försäljningen af Kommunens egande
aktier i O.F.W. Jernväg, hvilket belopp ut-
gjorde 18900 Kronor, beslöt nu Stämman att
1900 Kronor skola ingå till KommunalKassan
såsom ersättning för förskjutne belopp till
epidemiska sjukhusets uppförande och ordnan-
de samt att återstående beloppet 17000 Kronor
användes till afbetalning å lånet till enke-
och pupillKassa för Stockholms Stads em-
betsverk för fattiggårdens ordnande och inköp

§3.
Af nämnden upprättad förteckning öfver personer,
hvilka till till följd af sjukdom, fattigdom eller
andra omständigheter böra från mantalspenningars
erläggande befrias, företeddes, granskades och godkän-
des.

Som ofvan
/A Svedin/

Justeradt
/C.A. Thorild/
/C.Ax. Borgström/

Uppläst i Fors Kyrka Söndagen den 1 December 1895.
/A: Mellin./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 23 november 1895,” Eskilstuna kommun, hämtad 17 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105384.

Personrelationer