Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 23 mars 1891

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 23 mars 1891

Anmärkning

Protokoll, hållet vid ordinarie
Kommunalstämma med Fors Socken
i Sockenstugan den 23 Mars 1891.


§1.
Sedan uppå framställd förfrågan Stämman för-
klarats vara lagligen utlyst utsågos Herrar H.
Persson i Svallinge och A.F. Ericsson i Flacksta
att Onsdagen den 25 dennes sammanträffa hos
ordföranden att justera dagens protokoll.


§2.
Föredrogs revisorernas berättelse öfver verkstäld
granskning af KommunalNämndens samt särskildt
utsedde komiterades för inköp och ordnande af
fattiggår räkenskaper och förvaltning; och beslöt
Stämman i enlighet med revisorernas förslag att
bevilja full ansvarsfrihet såväl åt nämnden och
komiterade samt räkenskapsföraren för 1890
års förvaltning och räkenskaper; några fel-
förda poster skulle i innevarande års räkning
rättas, kassaförvaltaren till godo 5 Kronor 52 öre.

§3.
I anledning af uppkommen fråga, att de kommunala
annonserna skulle införas jemväl i den nya tidnin-
gen Eskilstuna Kuriren uppstod en kortare
öfverläggning, under hvilken yrkades dels bifall till
förslaget dels ock att frågans avfgörande skulle
tills vidare uppskjutas; efter framstäld propo-
sition och sedan votering blifvit begärd blef
detta senare yrkande Stämmans beslut med
2106 röster mot 755, som afgåfvos för det senare
förslaget, reservation anfördes af Herrar Thorild, Westersson och
Bergström.


§4.
Från KommunalNämnden hade kommit hem-
ställan om inväljande att ytterligare en eller
tvänne ledamöter i Kommunal Nämnden; efter öfver
läggning beslöt stämman invälja i nämnden ytterligare
tvänne ledamöter med tjenstgöringsskyldighet till
1892 års utgång och utsågos härtill fabriksidkaren
F.T. Söderbäck vid Stenslund och bokhållaren
Carl Sigurd Starck vid Tunafors.


§5.
Uppå derom gjord framställning beslöt Kommunal-
Stämman hos Konungens Befallningshafvande fram-
ställa yrkande derom, att i Eskilstuna Stad man-
talsskrifna, men vid Carl Gustafs Stads Gevärsfakt-
tori anstälde rustmästare, måtte med stöd af
föreskriften i 3§ 2:o i Kongl. förordningen, angående
mantals- och skattskrifningarnas förrättande, för
innevarande år öfverföras från Eskilstuna Stads
till Fors Sockens mantalslängd, nemligen:

Erik August Eriksson, f.d. 23.8.66 i N:o 57
August Gotthard Henning f.d. 22.1.59 i N:o 367
Carl Edvard Johansson f.d. 15.5.64 i N:o 347
Gustaf Emil Miller f.d. 19.11.59 i N:o 253 och
Gustaf Pettersson f.d. 28.11.63 i N:o 320 och 322; och
bemyndigades Stämmans ordförande att härom gå
i författning samt i händelse af behof i förevarande
mantalsskrifningfrågor afgifva möjligen ifrågakom-
mande förklaringar samt jemväl om så erfordras,
vidare fullfölja yrkandet med Stämmans magt och
befogenhet.

Som ofvan
/A. Svedin/

Justeradt den 25 Mars 1891.
/H. Persson/
/A, F, Ericsson/

Uppläst från predikostolen Söndagen den 29 Mars 1891
af /J A; Kastengren/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 23 mars 1891,” Eskilstuna kommun, hämtad 24 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105383.

Personrelationer