Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 22 maj 1895

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 22 maj 1895

Anmärkning

Protokoll vid Kommunalstämman med
Fors Socken i Sockenstugan den 22 Maj
1895

§1. Sedan uppå framstäld förfrågan, Stämman förklarats
vara lagligen uppläst,utsågos Herrar C.A.Borgström
C.A.Thorild att,på ordförandens kallelse, justera
dagens protokoll,

§2.
Restlängden öfver vid årets första uppbördsstämma
obetalda 1894 års Kommunalutskylder granskades,
godkändes och underskrefs, hvarjemte åt Kommu-
nalnämdens ordförande och fjerdingsmannen C.A.
Thorild lemnades uppdrag att genomgå längden och
bevilja de afkortningar hvartill fog finnes.

§3.
I anledning af trädgårdsmästaren C.A.Borgströms vid
Kommunalstämman den 20 sistlidne April gjorda fram-
ställning,att honom måtte beviljas rösträtt för af ho-
nom inköpta lägenheten Lindtorp beslöt stämman
bifalla denna framställning, hvarom anteckning skulle
göras i den för året gällande fyrktalslängd.

§4.
Kommunalstämmans ordförande, förvaltaren A. Svedin
anhöll att blifva befriad från det honom lemnade upp-
draget att vara ledamot i en komité för försäljning
af Kloster och Fors socknars gemensamma fastighets-
tomt i Eskilstun med bifall härtill utsågs Stämman Herr in-
geniören M. Brunskogs att i Svedins ställe vara le-
damot i sagda komité.
Som ofvan
/ A.Svedin /
Justeradt
/ C.A.Thorild /
/ C.Ax. Borgström /

Uppläst i Fors kyrka Söndagen den 2 Juni 1895 af
/ A;Mellin. /

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 22 maj 1895,” Eskilstuna kommun, hämtad 20 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105370.

Personrelationer